28-02-2021r.
godzina 23:16
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 341739 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.4.2015 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZRRG.271.4.2015 - Usługi: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza w roku szkolnym 2015/2016
 

__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.4.2015                                         Świlcza, dn. 20.07.2015 r.

pismo: 64/R-RRG-ED/2015

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, nazwa zadania:

Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza w roku szkolnym 2015/2016

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 15 lipca 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 177948-2015, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 23 lipca 2015 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 17 lipca 2015 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

Dotyczy punktu 5.1.4. SIWZ oraz Załącznik nr 5

Przewoźnik nie zatrudnia opiekunów na etacie w oczekiwaniu na możliwość udzielenia zamówienia na dowozy szkolne – jest to sytuacja powszechna i dotyczy wszystkich przewoźników, czy zatem, w sytuacji, gdy na dzień złożenia ofert przewoźnik nie dysponuje  opiekunami, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli przewoźnik złoży zobowiązanie że będzie opiekunami dysponować najpóźniej na dzień zawarcia umowy z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Nigdzie w siwz nie ma zapisu by przewoźnik zatrudniał opiekunów na etacie w oczekiwaniu na  możliwość udzielenia zamówienia.

W pkt 5.1.4 siwz  jest zapis, że w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

a) co najmniej 3 osobami, które posiadają wymagane prawem  uprawnienia do prowadzenia autobusów, aktualne badania lekarskie oraz legitymują się co najmniej 2 – letnim stażem pracy w charakterze kierowcy autobusu,

b) co najmniej 3 osobami, które będą sprawować opiekę nad uczniami w czasie wykonywania usługi przewozowej tzw. OPIEKUNA.

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz  w zakresie warunków udziału  w postępowaniu.


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-07-20 17:07:38


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech