28-02-2021r.
godzina 23:27
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 341740 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.4.2015 :: Ogłoszenie o zamówieniuRRG.271.4.2015 - Usługi: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza w roku szkolnym 2015/2016
 

Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=177948&rok=2015-07-15
________________________________________________________________________
 

Świlcza: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 177948 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
v zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza , Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza w roku szkolnym 2015/2016. Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma kserokopię wykazu imiennego uczniów. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci do następujących placówek oświatowych: 1) Zespół Szkół w Trzcianie, 36-071 Trzciana 168; Dowóz dzieci z Dąbrowej, Błędowej Zgłobieńskiej i Trzciany; Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Trzcianie na godz. 8.00; Odwóz dzieci z Zespołu Szkół w Trzcianie do Dąbrowej ok. godz.: 15.00; Odwóz dzieci z Zespołu Szkół w Trzcianie do Trzciany i Błędowej Zgłobieńskiej ok. godz. 15.20; Trasa I: dowóz dzieci z miejscowości Dąbrowa (1 kurs): Rozpoczęcie dowozu uczniów z przystanku autobusowego Dąbrowa - Rondo; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Dąbrowa - Szkoła; przystanek autobusowy Dąbrowa - Stawy; przystanek autobusowy Dąbrowa - przed skrzyżowaniem (przed E-4) - dowiezienie uczniów do Zespołu Szkół w Trzcianie; Odwóz uczniów: odbiór uczniów z Zespołu Szkół w Trzcianie, następnie przejazd do Dąbrowej i rozwiezienie uczniów zgodnie z trasą: przystanek autobusowy Dąbrowa - za skrzyżowaniem (od E-4); przystanek autobusowy Dąbrowa - Stawy; przystanek; przystanek autobusowy Dąbrowa - Szkoła; przystanek autobusowy Dąbrowa - Rondo. Prognozowana liczba uczniów do dowozu i odwozu z Dąbrowej - 27 uczniów; Łączna dzienna liczba km na trasie (1 dowóz i 1 odwóz) - 10 km; Trasa II: dowóz dzieci z miejscowości Błędowa Zgłobieńska i Trzciana (1 kurs). Rozpoczęcie dowozu uczniów z przystanku autobusowego Błędowa Zgłobieńska - Pętla; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Błędowa Zgłobieńska - Stadion; przystanek autobusowy Błędowa Zgłobieńska - Rondo; przystanek autobusowy Błędowa Zgłobieńska - Sklep; przystanek autobusowy Trzciana - Słotwinka II; przystanek autobusowy - Trzciana Słotwinka I, przystanek autobusowy Trzciana - Sklep, przystanek autobusowy Trzciana - Zagrody - dowiezienie uczniów do Zespołu Szkół w Trzcianie. Odwóz uczniów: odbiór uczniów z Zespołu Szkół w Trzcianie; następnie rozwiezienie uczniów zgodnie z trasą: przystanek autobusowy Trzciana - Zagrody, przystanek autobusowy Trzciana - Sklep, przystanek autobusowy Trzciana - Słotwinka I; przystanek autobusowy Trzciana - Słotwinka II; przystanek autobusowy Błędowa Zgłobieńska - Sklep; przystanek autobusowy Błędowa Zgłobieńska - Rondo; przystanek autobusowy Błędowa Zgłobieńska - Stadion; przystanek autobusowy Błędowa Zgłobieńska - Pętla. Prognozowana liczba uczniów do dowozu i odwozu z Trzciany i Błędowej Zgłobieńskiej - 38 uczniów; Łączna dzienna liczba km na trasie (1 dowóz i 1 odwóz) - 14 km; 2) Zespół Szkół w Świlczy, 36-072 Świlcza 336; Przedszkole w Świlczy, 36-072 Świlcza 116A: Dowóz dzieci z Woliczki i Świlczy; Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Świlczy i Przedszkola Publicznego w Świlczy na godz. 8.00 (w ramach 1 kursu); Odwóz dzieci: I kurs ok. godz. 13.00; II kurs: ok. godz. 15.30; Dowóz - trasa z miejscowości Woliczka i Świlcza (w ramach 1 kursu): Rozpoczęcie dowozu uczniów z przystanku autobusowego Woliczka - Pętla; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Woliczka - Dom Strażaka; przystanek autobusowy Woliczka - Stawy; przystanek autobusowy Woliczka - Sklep; przystanek autobusowy Świlcza - Hydrofornia - dowiezienie uczniów do Zespołu Szkół w Świlczy a następnie do Przedszkola Publicznego w Świlczy. Prognozowana liczba uczniów do dowozu i odwozu do Zespołu Szkół w Świlczy - 37 uczniów; do Przedszkola Publicznego w Świlczy - 7 dzieci. Ogółem 44 uczniów. Odwozy: I kurs: Odbiór dzieci z Przedszkola Publicznego w Świlczy; następnie przejazd do Zespołu Szkół w Świlczy i odbiór dzieci z klas I-III i rozwiezienie ich zgodnie z trasą: przystanek autobusowy Świlcza - Hydrofornia; przystanek autobusowy Woliczka - Sklep; przystanek autobusowy Woliczka - Stawy; przystanek autobusowy Woliczka - Dom Strażaka; przystanek autobusowy Woliczka - Pętla. Liczba uczniów w ramach I kursu (odwozu) wynosi 21 osób; II kurs: odbiór pozostałych uczniów z Zespołu Szkół w Świlczy (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) i rozwiezienie uczniów zgodnie z trasą: przystanek autobusowy Świlcza - Hydrofornia; przystanek autobusowy Woliczka - Sklep; przystanek autobusowy Woliczka - Stawy; przystanek autobusowy Woliczka - Dom Strażaka; przystanek autobusowy Woliczka - Pętla; Liczba uczniów w ramach II kursu (odwozu) wynosi 23 uczniów. Łączna dzienna liczba km na trasie w ramach 3 kursów (1 dowóz i 2 odwozy) wynosi 14,5 km; 3) Zespół Szkół w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 398; Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 606; Przedszkole Publiczne w Bratkowicach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 150: Dowóz dzieci z Bratkowic; Dowóz dzieci do w/w placówek oświatowych na godz. 8.00 (w ramach 1 kursu); Odwóz dzieci z w/w placówek oświatowych: I kurs ok. godz. 13; II kurs ok. godz. 15.00; Trasa - dowóz (w ramach 1 kursu). Rozpoczęcie dowozu uczniów z przystanku autobusowego przy Zespole Szkół w Bratkowicach; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy RESTOL; przystanek autobusowy Pętla Zastawie I; przystanek autobusowy Zastawie II; przystanek autobusowy Bratkowice - Sitkówka; przystanek autobusowy Bratkowice - Piaski - dowiezienie uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach następnie powrót do przystanku autobusowego Bratkowice - Piaski i przystanku autobusowego Bratkowice - Sitkówka - dowiezienie uczniów do Zespołu Szkół w Bratkowicach; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Bratkowice - Dąbry; przystanek autobusowy Bratkowice - Zapole; przystanek autobusowy Dąbry - Pętla - dowiezienie uczniów do Zespołu Szkół w Bratkowicach; następnie przystanek autobusowy Bratkowice - Klepak - dowiezienie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Czekaj - Pętla 1; przystanek autobusowy Czekaj - Pętla 2 - dowiezienie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach; następnie dowiezienie uczniów do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Bratkowicach; Trasa - odwóz I kurs (w ramach 1 kursu); Rozpoczęcie odwozu uczniów: odbiór dzieci z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach i przejazd do Zespołu Szkół w Bratkowicach po odbiór dzieci; następnie: przystanek autobusowy Bratkowice - Klepak i przejazd do Szkoły Podstawowej nr 2 po odbiór dzieci; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Czekaj - Pętla 1; przystanek autobusowy Czekaj - Pętla 2; przystanek autobusowy przy Zespole Szkół w Bratkowicach; przystanek autobusowy Bratkowice - Sitkówka; przystanek autobusowy Bratkowice - Piaski; przystanek autobusowy przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach; przejazd do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach po odbiór dzieci; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Bratkowice - Piaski; przystanek autobusowy Bratkowice - Sitkówka; przystanek autobusowy Zastawie II; przystanek autobusowy Pętla Zastawie I; przystanek autobusowy RESTOL; przystanek autobusowy Bratkowice - Dąbry; przystanek autobusowy Bratkowice - Zapole; przystanek autobusowy Dąbry - Pętla; Trasa - odwóz II kurs (w ramach 1 kursu); Rozpoczęcie odwozu uczniów: odbiór dzieci z Zespołu Szkół w Bratkowicach i przejazd zgodnie z trasą: przystanek autobusowy Bratkowice - Klepak; dojazd do Szkoły Podstawowej nr 2 po odbiór dzieci; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Czekaj - Pętla 1; przystanek autobusowy Czekaj - Pętla 2; przystanek autobusowy przy Zespole Szkół w Bratkowicach; przystanek autobusowy Bratkowice - Sitkówka; przystanek autobusowy Bratkowice - Piaski; przystanek autobusowy przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach; dojazd do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach po odbiór dzieci; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Bratkowice - Piaski; przystanek autobusowy Bratkowice - Sitkówka; przystanek autobusowy Zastawie II; przystanek autobusowy Pętla Zastawie I; przystanek autobusowy RESTOL; przystanek autobusowy Bratkowice - Dąbry; przystanek autobusowy Bratkowice - Zapole; Przystanek autobusowy Dąbry - Pętla. Prognozowana liczba uczniów do dowozu i odwozu do Zespołu Szkół w Bratkowicach - 31; do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach - 12; do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach - 16; do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach - 15. Ogółem 74 uczniów. Łączna dzienna liczba km na trasie (1 dowóz i 2 odwozy) - 62 km; Szacunkowa dzienna liczba kilometrów na wszystkich trasach wynosi ok. 100,5 km; 4. Prognozowana ilość dzieci do dowozu w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 183 uczniów. Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami przewożonymi w czasie dowozu/odwozu ze szkoły. Z przewozów będą korzystać dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Weryfikację uczniów korzystających z przewozów wykonuje opiekun. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu; 5. Zamawiający wymaga, aby autobusy, którymi świadczona będzie usługa dowozu uczniów były w pełni sprawnie technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262); 6. Dowóz dzieci nie może odbywać się na zasadach linii regularnej. Wykonawca nie może łączyć przewozu uczniów z przewozami innych osób; 7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia: a) w pełni sprawnych technicznie autobusów. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego; b) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów; c) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów; d) każdemu z uczniów miejsca siedzącego w autobusie; e) w przypadku awarii autobusu - podstawienie autobusu zapasowego, będącego w dyspozycji Wykonawcy; f) w każdym autobusie - osoby do sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami tzw. OPIEKUNA; 7. Do obowiązków osoby sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami będzie należało: a) sprawdzanie stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu, b) pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w autobusie, c) ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy, d) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przewozu, e) zapewnienie bezpiecznego wsiadania, wysiadania z pojazdu, f) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów nie dopuszczenie do ich przewozu; 8. Dowóz dzieci będzie się odbywał w dni nauki szkolnej. Zamawiający informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 liczba dni objętych zamówieniem dowozu uczniów wynosi 188 dni; 9. W przypadku zmiany organizacji zajęć szkolnych polegającej na skróceniu godzin nauki (np. rekolekcje, święto szkoły itp. uroczystości) Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony przez dyrektora szkoły o zmianie terminu dowozu i odwozu uczniów (bądź rezygnacji z drugiego odwozu); 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany: a) liczby dowożonych uczniów wynikający z naturalnego ruchu w trakcie roku szkolnego (zmiana szkoły przez ucznia, itp.); b) czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych. 11. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci zgodnie z trasami przejazdu autobusów określonymi wyżej, tj. w pkt 1. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów z bazy i na bazę Przewoźnika; 12. Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną trasy - w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości dojeżdżających uczniów oraz posiadanego taboru, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających udzielonych w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm. ). 2. Zamówienia uzupełniające będą udzielane po wystąpieniu następujących okoliczności: 1) gdy zajdzie potrzeba wykonania usługi tego samego rodzaju jak przedmiot niniejszego postępowania, 2) gdy zamówienia uzupełniające będą dotyczyły świadczenia usług w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Świlcza. 3. Zamówienia uzupełniające: 1) będą udzielane temu samemu wykonawcy, z którym będzie zawarta umowa na wykonanie zamówienia niniejszego postępowania, 2) będą udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 3) nie przekroczą 50% wartości zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, 4) będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1, 60.10.00.00-9, 60.00.00.00-8, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RRG.271.4.2015 Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza. 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrotu wadium. 6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 8. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale. 10. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 11. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 3 dopuszczonymi do ruchu autobusami.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) co najmniej 3 osobami, które posiadają wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia autobusów, aktualne badania lekarskie oraz legitymują się co najmniej 2 - letnim stażem pracy w charakterze kierowcy autobusu, b) co najmniej 3 osobami, które będą sprawować opiekę nad uczniami w czasie wykonywania usługi przewozowej tzw. OPIEKUNA.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych; 2) Uwagi dotyczące wszystkich warunków, opis oceny spełniania warunków: Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia, nie spełnia na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach; 3) Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału; 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie; 5)Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 5.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Poz. 231) wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 5.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów: 5.2.1. oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 5.2.2. aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.); 5.2.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 5.2.4. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 5.2.5. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 5.2.6. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 5.2.7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 5.2.7.1: w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokumentów: a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 5.2.7.2. dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 5.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 5.3.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; 5.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5.3.3. Zasoby innych podmiotów: Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.3.1.-5.3.2; 5.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 5.5. Inne dokumenty niewymienione w pkt 5.2. - 5.4.: - (jeżeli jest konieczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej; - zakres dla podwykonawców - jeżeli dotyczy, - dowód wniesienia wadium; 5.6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 5.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców; 5.8. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 3) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin płatności - 2

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach: a) zmiany w rozkładzie jazdy, b) zmiany ilości uczniów korzystających z usługi w danym miesiącu, c) zmiany wysokości stawki podatku VAT za świadczenie usług, które są przedmiotem umowy, cena jednostkowa brutto ulegnie odpowiednio zmianie. 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na terminy wykonania usługi. 3. Istnieje możliwość dokonania zmiany pracowników jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę pracowników w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany pracownika, nowa osoba powołana do pełnienia określonych obowiązków musi spełnić wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany pracownika jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 4. Wszelkie zmiany jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają zgody obu Stron i winne być zawarte w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. W przypadku zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy oraz w przedmiocie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego stosuje się zapisy art. 144 i 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swilcza.i-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 23 na II piętrze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ. 4. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-07-15 13:20:56


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech