23-01-2019r.
godzina 13:51
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
Rozeznanie cenowe
Dokumentacja z rozpoznania cenowego
Zawiadomienie o wyborze oferty naj korzystniejszej
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326634 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.061.1.2015 :: Rozeznanie cenoweRRG.061.1.2015 - Usługa: Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015-2020 wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.”
 
Do pobrania:
 
1. Rozeznanie cenowe
 

Znak sprawy: RRG.061.1.2015                                       Świlcza, dn. 02.06.2015 r.

 

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Świlcza

36-72  Świlcza 168

 

I.              PRZEDMIOT ROZEZNANIA CENOWEGO

 

 

Gmina Świlcza – zaprasza (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000,00 euro) do złożenia oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015-2020 wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.”

 

 

II.            ZAKRES I WYMOGI OPRACOWANIA STRATEGII

 

 

1)  Strategia  opracowana zostanie zgodnie z dokumentami strategicznymi, planistycznymi i programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego
i regionalnego, w zakresie jakim dotyczą, w tym w szczególności z:

a)  Strategią Europa 2020

b)  Umową Partnerstwa 2014-2020 – Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020

c)  Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020

d)  Strategią Rozwoju Województwa - Podkarpackiego 2020,

e)  Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Rzeszowskiego do roku 2015

f)   Programami operacyjnymi na szczeblu krajowym, ponadregionalnym oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (a do czasu ich zatwierdzenia z aktualną wersją projektów programów).

g)  Dokumentami dot. Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego członkiem jest gmina Świlcza:

- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- Plan gospodarki niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- Program rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

2)  Opracowanie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia powinno być spójne z lokalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi (strategie rozwoju lokalnego, strategie sektorowe, programy), właściwymi dla JST, w tym w szczególności z:

a)  Strategią rozwoju gminy Świlcza,

b)  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza,

c)  Programem Ochrony Środowiska Gminy Świlcza,

d)  Planem Gospodarki Odpadami Gminy Świlcza.

3) Strategia Rozwoju Gminy Świlcza powinna uwzględniać bieżące aktualizacje dokumentów wymienionych w pkt. II. 1) lit. a) – g). W przypadku braku zatwierdzonych aktualnych wersji wymienionych w pkt. II. 1) dokumentów należy uwzględnić aktualną wersję projektu danego dokumentu.

 

 

III.                              STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWILCZA POWINNA ZAWIERAĆ

 

 

1)            Charakterystykę i diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej.

2)         Analizę bieżącej i prognozowanej sytuacji.

3)         Identyfikację najważniejszych problemów wymagających rozwiązania.

4)         Analiza SWOT.

5)         Wyznaczoną wizję i misję Gminy.

6)         Zidentyfikowane cele strategiczne w tym kierunki rozwoju.

7)         Plan strategiczny dla gminy na lata 2015-2020.

8)         Finansowanie strategii.

9)         Programy operacyjne na lata 2015-2020.

10)   Spójność opracowania z dokumentami o charakterze strategicznym, planistycznym i operacyjnym o randze wspólnotowej, krajowej, regionalnej.

11)      Procedurę wdrażania, monitoringu, aktualizacji Strategii.

 

 

IV.    OBSZARY STRATEGICZNE, KTÓRE BĘDĄ ANALIZOWANE W STRATEGII

 

 

1)  Położenie geograficzne i środowisko naturalne.

2)  Demografia, struktura zatrudnienia, bezrobocie.

3)  Gospodarka.

4)  Infrastruktura społeczna.

5)  Infrastruktura techniczna.

6)  Budżet gminy.

 

 

V.     ZAKRES REALIZACJI USŁUGI OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI

 

 

1)  Przeprowadzenie procesu konsultacji projektu Strategii, w tym organizację i przeprowadzenie spotkań informacyjnych z: mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi, radnymi, sołtysami, pracownikami urzędu, przedsiębiorcami, itp. Wykonawca w ramach zamówienia powinien przeprowadzić minimum 10 spotkań konsultacyjnych. Spotkania te mogą być przeznaczone dla wszystkich grup społecznych jednorazowo (tj. dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych, sołtysów, przedsiębiorców, itp.). Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym uwzględni w swoich pracach uwagi zgłoszone w wyniku konsultacji.

2)  Przeprowadzenie badań społecznych: zbieranie wniosków, uwag, ankietyzacja itp. oraz merytoryczne opracowanie zebranych danych. Etap analityczno-diagnostyczny powinien być poprzedzony badaniami opinii publicznej, na próbie badawczej obejmującej co najmniej 400 osób.

3)  Przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych (np. listy wskaźników, metodologii określania ich wartości bazowych i docelowych, częstotliwości ich monitorowania, wzór protokołu sprawdzającego postępy w realizacji Strategii itp.).

4)  W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania:

a)  Wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) o odstąpienie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (w razie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia Strategicznej OOŚ o uzgodnienie zakresu prognozy Oddziaływania na środowisko).

b)  Wniosku do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PPWIS) o odstąpienie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (w razie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia Strategicznej OOŚ o uzgodnienie zakresu prognozy Oddziaływania na środowisko).

c)  W razie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia Strategicznej OOŚ Wykonawca zobowiązuje się przygotować Prognozę Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Świlcza celem złożenia do RDOŚ i PPWIS.

5)  udział w posiedzeniach Komisji oraz Sesji Rady Gminy na różnych etapach realizacji usługi min. 2 spotkaniach (wprowadzenie i prezentacja końcowej wersji dokumentu).

6)  Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym uwzględni w swoich pracach uwagi zgłoszone w wyniku konsultacji.

7)  Wykonawca uwzględni w swoich pracach uwagi zgłoszone przez Zamawiającym na każdym etapie tworzenia dokumentów.

8)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uaktualnień w Strategii, nawet po akceptacji przedmiotu zamówienia.

 

 

VI.    PRZYJĘCIE STRATEGII

 

 

1)    Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu Strategii oraz projektu strategicznej oceny odziaływania na środowisko w celu jego konsultacji i zweryfikowania a następnie do zatwierdzenia.

2)    Wykonawca weźmie udział w posiedzeniu Rady Gminy, na której będzie głosowane przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy. Przedstawiciel Wykonawcy przeprowadzi podczas niniejszego spotkania prezentację Strategii oraz przedstawi korzyści związane z jej przyjęciem.

 

 

VII.  DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻEĆ BĘDZIE

 

 

1)  Przedłożenie do zatwierdzenia ostatecznej wersji Strategii przez Zamawiającego, przygotowanie wersji pełnej opracowania oprawionej w formie książkowej w formacie A-4, w sztywnej oprawie – w ilości 2-óch egz.

2)  Przygotowanie (w razie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia Strategicznej OOŚ)  Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Świlcza.

3)  Przygotowanie wersji skróconej w formie broszury – max 10 str., prezentującej w skrócie założenia strategii, misję rozwoju gminy do 2020r., cele strategiczne oraz priorytety rozwoju dla gminy – w ilości 2-óch egz.

4)  Przekazanie wersji elektronicznej materiałów wymienionych w pkt 1 i 2 w formacie pdf oraz doc (jeżeli tabele lub załączniki zostały sporządzone w formacie xls należy je dołączyć do wersji elektronicznej jako osobne pliki z aktywnymi/otwartymi formułami).

5)  Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji przedmiotu umowy.

6)  Przygotowanie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

7)  Przygotowanie prezentacji multimedialnej (w formacie Power Point), zawierającej najistotniejsze informacje ostatecznej wersji danego Dokumentu Strategicznego.

8)  Przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym opracowania, badania, ekspertyzy.

 

 

VIII.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający wymaga dotrzymania terminu realizacji zamówienia: do dnia 31 października 2015 roku.

 

 

IX.       KRYTERIUM OCENY OFERT

 

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.

 

 

X.     WYMAGANIA STAWIANE WOBEC WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTY

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)  w okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu wieloletnich strategii rozwoju dla województwa, powiatu, gminy.

b)  prosimy przedstawić wykaz opracowanych strategii rozwoju z podaniem podmiotów, na rzecz których wykonywana była usługa, terminów wykonania oraz  załączyć referencje, z których powinno wynikać, że usługi zostały wykonane w sposób należyty.

 

XI.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

 

  1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na załączonym Formularzu Oferty w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza: 36-072 Świlcza 168 – pok.  Nr 22 - sekretariat na II piętrze, do dnia 12 czerwca 2015 r. do godz. 10:00.
  2. Cena ofertowa powinna mieć charakter ryczałtowy i być tak skalkulowana, aby obejmowała wszystkie niezbędne koszty wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. opracowania dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2014 – 2020 – oraz koszty związane z ewentualną koniecznością przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  4. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015 – 2020 wraz z przeprowadzeniem procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko”. Znak sprawy:   RRG.061.1.2015.

Nie otwierać przed dniem 12.06.2015 r. do godz. 10:00.                                          

5.    Oferta powinna być objęta roczną gwarancją na przedmiotowe opracowanie – Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji dokumentu w przypadku pojawienia się zasadniczych zmian w krajowych i regionalnych programach operacyjnych na lata 2015 – 2020.XII.  POZOSTAŁE INFORMACJE

 

  1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: Ewa Dziedzic (tel. 17 8670137) i Jolanta Hawer (tel. 17 8670133.

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji tylko z jednym wybranym przez siebie Wykonawcą.

3.    Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyn.

 

 

W załączeniu formularz do sporządzenia oferty.

______________________________________________

 

Formularz oferty do rozeznania cenowego nr RRG.061.1.2015                        

Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

OFERTA

 

Do rozeznania cenowego nr RRG.061.1.2015 na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015-2020 wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

 

2. WYKONAWCA:

Pełna dokładna nazwa wykonawcy/

Imię i nazwisko

 

Siedziba

 

Dokładny adres siedziby

 

REGON

 

NIP

 

Tel

 

Fax

 

e-mail

 

Strona internetowa

 

Adres do korespondencji

 

Tel

 

Fax

 

e-mail

 

 

3. Ja (my) niżej podpisany(i) składam(y) ofertę na wykonanie usługi pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015-2020 wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wyszczególnienie

WARTOŚĆ NETTO

VAT

Wartość  BRUTTO

1

2

3

4

Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015 - 2020

 

 

 

Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015 - 2020

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Uwaga!!!

W przypadku stwierdzenia przez stosowne organy braku potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, potwierdzonego przez Wykonawcę odpowiednim dokumentem, element ten nie będzie realizowany, a wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość jaką oferent wskazał za tę część zadania.

4. Jednocześnie oświadczam/my, że wskazana wyżej cena brutto jest ostateczna oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Uwaga: W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i zawarcia z nią stosownej umowy od ceny brutto podanej w ofercie potrącony zostanie podatek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

……………………………………....                     .....................................................

                   Data                                                                            Podpis(y)

 Informację wytworzył(a): Jolanta Hawer
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-06-02 15:31:19


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech