16-07-2020r.
godzina 16:06
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337451 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.7226.1.2015 :: Ogłoszenie o zamówieniuDostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2015 roku
 
Ogłoszone na:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.7226.1.2015/RRG.7226.1.2015_ogloszenie.pdf
________________________________________________________________________

sprawa: RRG.7226.1.2015                                             Świlcza, dn. 3.03.2015 r. 

Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym
 

1. Zamawiający:      Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 8670100, 8670133 faks (17) 8670157

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3. Przedmiot zamówienia:  dostawa

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2015 roku

Dostawą objęte są następujące asortymenty i ilości kruszyw:

1)    piasek naturalny 0-2 mm                      w ilości    300,00  t;

2)    kruszywo 2-31,5 mm                              w ilości    950,00  t;

3)    kruszywo 31,5 - 63 mm                         w ilości    370,00  t.

Dostarczane kruszywa muszą odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 12620.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8 (na parterze). 

5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 roku

8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

8.1  wypełniony i podpisany formularz ofertowy, w którym należy podać cenę jednostkową netto za dostawę 1 tony materiału, wartość pozycji netto, obowiązującą stawkę podatku VAT w %, wartość pozycji brutto dla poszczególnych asortymentów kruszyw, wartość brutto dla całości zamówienia – według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do siwz

8.2  wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do  siwz.

9. Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 11 marca 2015 roku do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter) w dniu 11 marca  2015 roku o godz. 10.15.

12. Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

                                                                        Wójt Gminy Świlcza

                                                                            mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-03-03 14:55:31


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech