19-01-2022r.
godzina 01:07
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 346162 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: SO.5315.25.2015 :: Zapytanie ofertoweSO.5315.25.2015: Usługi: Dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen w okresie od 2 marca 2015 roku do 12 czerwca 2015 roku
 
Ogłoszone na:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/SO.5315.25.2015/SO.5315.25.2015_zapytanie.pdf
________________________________________________________________________
 

Znak sprawy: SO.5315.25.2015                                          Świlcza, dn. 23.02.2015 r. 

Zapytanie ofertowe

Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty na dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen
w okresie od 2 marca 2015 roku do 12 czerwca 2015 roku

I.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen i odwiezienie uczniów z powrotem z basenu do placówek oświatowych.

Dowóz dzieci na basen będzie się odbywał wg następującego harmonogramu:

1)    Dowóz uczniów na basen OSiR w Głogowie Małopolskim, adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Parkowa 15:

Dzień tygodnia

Nazwa i adres szkoły

Odjazd na basen
 /liczba osób/

Powrót z basenu do szkoły
/liczba osób/

Szacunkowa liczba km w obie strony

Poniedziałek

(w ramach jednego kursu)

 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Bratkowicach

36-055 Bratkowice 606

 

SP2  godz. 14:00

[ok.19 uczniów

+ 1 opiekun]

godz. 16:45 do SP2

[ok.19 uczniów

+ 1 opiekun]

 

ok. 36 km

 

Szkoła Podstawowa nr 1
 w Mrowli

36-064 Mrowla 51

 

SP1 godz. 14.15

[ok. 22 uczniów + 1 opiekun]

 

godz. 16.30 do SP 1

[ok. 22 uczniów + 1 opiekun]

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Bratkowicach

36-055 Bratkowice 150

NSP godz. 14:30

[ok.15 uczniów + 1 opiekun]

godz. 16:15 do NSP

[ok.15 uczniów + 1 opiekun]

Poniedziałek

Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej

36-054 Mrowla, Rudna Wielka 60

ZS Rudna Wielka godz. 13:00

[ok. 44 uczniów + 3 opiekunów]

godz. 15.30 do ZS Rudna Wielka

[ok. 44 uczniów + 3 opiekunów]

ok. 24 km

Wtorek

Zespół Szkół w Świlczy

   36-072 Świlcza 336

ZS Świlcza

godz. 15:00

[ok. 31 uczniów + 2 opiekunów]

godz. 17:30
do ZS Świlcza

[ok. 31 uczniów + 2 opiekunów]

 

ok. 30 km

Środa

Zespół  Szkół
w  Bratkowicach

36-055 Bratkowice 398

ZS Bratkowice

godz. 15:15

[ok. 43 uczniów + 2 opiekunów]

godz. 17.30 do ZS Bratkowice

[ok. 43 uczniów + 2 opiekunów]

ok. 35 km

Czwartek

Zespół Szkół
w Trzcianie

36-071 Trzciana 168

ZS Trzciana

godz. 15.45

[ok. 40 uczniów + 3 opiekunów]

godz. 18.10

 do ZS Trzciana

[ok. 40 uczniów + 3 opiekunów]

ok. 48 km

2)    Dowóz dzieci na basen RCSiR w Ropczycach, adres: 39-100 Ropczyce,
ul. Konarskiego 6:

Dzień tygodnia

Nazwa i adres szkoły

Odjazd na basen
 /liczba osób/

Powrót z basenu do szkoły
/liczba osób/

Szacunkowa liczba km w obie strony

Czwartek

Zespół Szkół
w Dąbrowie

36-071 Dabrowa 51

ZS Dąbrowa

godz. 13.10

[ok. 51 uczniów + 3 opiekunów]

godz. 15.45

 do ZS Dąbrowa

[ok. 51 uczniów + 3 opiekunów]

ok. 30 km

Dodatkowe informacje:

1.    Szczegółowy rozkład jazdy każdorazowo podlegał będzie uzgodnieniu z dyrektorem z danej placówki oświatowej.

2.    Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku nie zebrania się grupy uczniów na basen wyjazd zostanie odwołany. Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń.

3.    Zamawiający zastrzega sobie również, że dowozem dzieci na basen mogą zostać objęte inne placówki oświatowe z terenu Gminy Świlcza.

4.    Trasy i godziny przewozu osób oraz liczba przewożonych osób mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeby Zamawiającego po uprzednim poinformowaniu Wykonawcę przez Zamawiającego.

5.    W przypadku awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka transportu do wykonania przedmiotu umowy.

6.    Obowiązkiem przewoźnika jest posiadanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Ponadto przewoźnik jest zobowiązany do właściwego utrzymywania stanu technicznego autokarów, w tym przestrzeganie terminów badań technicznych, którymi świadczona będzie usługa przewozu uczniów na basen. Pojazdy przeznaczone do przewozu powinny być w dobrym stanie technicznym – posiadać aktualne badania techniczne.

7.    W formularzu ofertowym należy podać cenę jednostkową za 1 km transportu (świadczenia usługi): cenę jednostkową netto, stawkę i wartość podatku VAT, cenę jednostkową brutto. W cenie podanej w ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia, np. koszty paliwa, zatrudnienia kierowcy, ubezpieczeń, amortyzacji, koszty dojazdu do szkół oraz inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

II.  Przygotowanie oferty:

a)      ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na załączonym Formularzu Oferty w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza: 36-072 Świlcza 168 – pok.  nr 22 - sekretariat na II piętrze, do dnia 26 lutego 2015 r. do godz. 10:00

b)      opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:Oferta na dowóz uczniów na basen

Znak sprawy: SO.5315.25.2015                                                            

III.  Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: Ewa Dziedzic, tel. 17 8670137.

 

W załączeniu:

  - Formularz do sporządzenia oferty,

______________________________________________________

 

Formularz oferty do zapytania ofertowego nr SO.5315.25.2015                      

Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

OFERTA

Do zapytania ofertowego nr SO.5315.25.2015 na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Dowóz dzieci na basen”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

2. WYKONAWCA:

Pełna dokładna nazwa wykonawcy/

Imię i nazwisko

 

Siedziba

 

Dokładny adres siedziby

 

REGON

 

NIP

 

Tel

 

Fax

 

e-mail

 

Strona internetowa

 

Adres do korespondencji

 

Tel

 

Fax

 

e-mail

 

  3.  Ja (my) niżej podpisany(i) składam(y) ofertę na „Dowóz dzieci na basen” za cenę:

cena jednostkowa netto za 1 km   ………………………………….………………………………….. zł 

słownie cena jednostkowa netto:  …………………………….…………………………………………………………

i obowiązujący podatek VAT w procentach ……….… % …………………………………………………….. złotych

słownie podatek VAT  ………………………………………………………… procent

słownie naliczony podatek VAT w złotych …………………………………………………………………………….….

i wynikająca z przemnożenia cena jednostkowa brutto ……………………………………………… zł

słownie cena jednostkowa brutto …………….………………….......................................................................

  4.  Jednocześnie oświadczam/my, że wskazana wyżej cena brutto jest ostateczna oraz obejmuje  
   wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

 

……………………………………....

                        data

 

.....................................................

    Podpis(y)Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-02-23 15:52:35


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech