04-07-2020r.
godzina 12:49
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
GP.1622.1.2014
K.2121.35.2014
SE.423.2.10.2014
OA.2601.1.2014
RGM.271.26.2014
SO.4462.11.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
RRG.042.09.2013.2.1
RRG.042.09.2013.2
RRG.042.09.2013
RRG.7013.5.2014
RRG.042.13.1.2013
RRG.042.13.2.2013
RRG.7226.4.2014
RRG.7011.8.2014
RGM.6232.02.2014
RRG.7226.03.2014
RRG.271.13.2014
RRG.7226.02.2014
RGM.6232.01.2014
RRG.7226.1.2014
SO.4464.3.5.2013
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337158 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2014 (<) :: SO.4462.11.2014 :: Ogłoszenie o zamówieniuSO.4462.11.2014 - Usługi: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do szkoły specjalnej i ośrodka szkolno – wychowawczego w Rzeszowie w roku szkolnym 2014/2015
 

Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/SO.4462.11.2014/SO.4462.11.2014_ogl.pdf
________________________________________________________________________

sprawa: SO.4462.11.2014                                                       Świlcza, dn. 2.10.2014 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 
 

1.   Zamawiający:           Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 8670100, 8670133 faks (17) 8670157

2.   Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3.   Przedmiot zamówienia:  usługi

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do szkoły specjalnej i ośrodka szkolno – wychowawczego w Rzeszowie w roku szkolnym 2014/2015

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 16 b (na I piętrze). 

5.     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.   Termin wykonania zamówienia: od 1 listopada 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

8.   Wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

(Zasady wniesienia i zwrotu wadium określa siwz).

9.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 9 października 2014 roku do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter) w dniu 9 października  2014 roku o godz. 10.15.

11. Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  

                                                                Wójt Gminy Świlcza
                                                                   dr  inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Aneta Ruszel
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-10-03 13:58:07


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech