02-06-2020r.
godzina 01:56
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
GP.1622.1.2014
K.2121.35.2014
SE.423.2.10.2014
OA.2601.1.2014
RGM.271.26.2014
SO.4462.11.2014
RRG.042.09.2013.2.1
RRG.042.09.2013.2
RRG.042.09.2013
Zapytanie ofertowe
Specyfikacje
Protokół z wyboru ofert
RRG.7013.5.2014
RRG.042.13.1.2013
RRG.042.13.2.2013
RRG.7226.4.2014
RRG.7011.8.2014
RGM.6232.02.2014
RRG.7226.03.2014
RRG.271.13.2014
RRG.7226.02.2014
RGM.6232.01.2014
RRG.7226.1.2014
SO.4464.3.5.2013
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 336515 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2014 (<) :: RRG.042.09.2013 :: Zapytanie ofertoweRRG.042.09.2013 - Dostawa - Dostawa wraz z zamontowaniem wyposażenia gastronomicznego do Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej
 
Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.042.09.2013/RRG.042.09.2013_zapytanie.pdf
________________________________________________________________________

sprawa  RRG.042.09.2013                                                     Świlcza 2014-09-02

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

 

 

 

1.            Zamawiający: Gmina Świlcza, 

Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie,

tel. (017) 86-70-100, (017) 86-70-133, faks (017) 86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl e-mail: ug.swilcza@interetele.pl

 

         ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT NA:

 

2.            Przedmiot zamówienia jest: Dostawa wraz z zamontowaniem wyposażenia gastronomicznego do Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej.

 

 

3.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- stanowi załącznik nr 2 - przedmiar robót (dotyczący dostawy urządzeń)

 

4.           Termin i miejsce dostawy zamówienia: do 24.10.2014 r.

            Dom Ludowy Rudna Wielka

36-054 Mrowla

 

5.           Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca ubiegający się o zamówienia musi dysponować przedmiotem zamówienia oraz musi przedstawić atesty dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i udzielić na niego wymaganej gwarancji.

 

6.           Okres gwarancji sprzętu: 24 miesiące od dnia przyjęcia dostawy (podpisania protokołu odbioru).

 

  1. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane: w ramach projektu pn.: „Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej” realizowanego                                z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgłoszonego do Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 

8.         Opis sposobu obliczenia ceny:

            W ramach przedstawionej kalkulacji należy wskazać następujące pozycje          cenowe:

  

cena netto / brutto za oferowany sprzęt wraz z dostawą i montażem

 

 

 

 

9.         Kryteria oceny ofert :

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:        

Najniższa cena 100 %

 

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

 

10.        Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać do dnia 10.09.2014 r.  w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat lub przesłać faxem na numer (17) 86-70-157 lub pocztą elektroniczną na adres a.nowak@swilcza.com.pl. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

11.      Inne istotne warunki zamówienia: Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdyby oferowana kwota najtańszej oferty przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

 

12.      Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne po protokolarnym odbiorze oraz udzieleniu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni, licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktur. Czas realizacji będzie mógł zostać przedłużony, jeśli warunki atmosferyczne będą niesprzyjające.

 

13.      Osoba upoważniona do kontaktu:

Agnieszka Nowak, tel.: (17) 86-70-133, e-mail:  a.nowak@swilcza.com.pl

 

14.      Sposób przygotowania ofert: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

 

 

Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1.Informację wytworzył(a): Agnieszka Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-09-02 09:06:25


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech