25-02-2020r.
godzina 14:14
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 334595 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.15.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.15.2014 - Usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.15.2014                                                  Świlcza, dn. 4.07.2014 r.

pismo:  214/R-RRG-ED/2014

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości powyżej 207 000,00 EURO, nazwa zadania:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 20 maja 2014 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 171565-2014 w dniu  22 maja 2014 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30 czerwca 2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.  

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Handlowo – Usługowo - Transportowa
„KAM” Andrzej Dziuba
39-120 Sędziszów Małopolski, Krzywa 121 A

z ceną brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi  będącej przedmiotem niniejszego zamówienia: 66 690,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 5 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto
za 1  m-c świadczenia usługi

1

 Firma Handlowo – Usługowo - Transportowa
„KAM” Andrzej Dziuba
adres: 39-120 Sędziszów Małopolski, Krzywa 121 A

66 690,00 zł

2

Dębickie Zakłady Komunalne „DEZAKO” Sp. z o.o.

adres: 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 14

98 551,08 zł

3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.   
adres: 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. 3-go Maja 11

130 680,00 zł

4

Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno – Usługowe
„Zagroda” Sp. z o.o.

adres: 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B

100 440,00 zł

5

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: TRANS-FORMERS KARPATIA Sp.  o.o.

adres: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46

Partnerzy konsorcjum:

EkoGłog Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Towarowa 4A

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Al. Gen. Sikorskiego 428

79 358,40 zł

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną  brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100 %. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 27.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba punktów

Suma przyznanych punktów

Oferta nr 1

66 690,00

       ------------------ x 100

66 690,00

100,0000dniygodni ocenie oferta nr 10nosiłaześć tysięcy osiemset

Oferta nr 2

66 690,00

       ------------------ x 100

98 551,08

67,6705

Oferta nr 3

66 690,00

       ------------------ x 100

130 680,00

51,0331

Oferta nr 4

66 690,00

       ------------------ x 100

100 440,00

66,3978

Oferta nr 5

66 690,00

       ------------------ x 100

79 358,40

84,0365

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-07-04 15:17:43


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech