02-02-2023r.
godzina 22:13
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
GP.1622.1.2014
K.2121.35.2014
SE.423.2.10.2014
OA.2601.1.2014
RGM.271.26.2014
SO.4462.11.2014
RRG.042.09.2013.2.1
RRG.042.09.2013.2
RRG.042.09.2013
RRG.7013.5.2014
RRG.042.13.1.2013
RRG.042.13.2.2013
RRG.7226.4.2014
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.7011.8.2014
RGM.6232.02.2014
RRG.7226.03.2014
RRG.271.13.2014
RRG.7226.02.2014
RGM.6232.01.2014
RRG.7226.1.2014
SO.4464.3.5.2013
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349316 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2014 (<) :: RRG.7226.4.2014 :: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym



RRG.7226.4.2014 - Roboty budowlane: Budowa i modernizacja dróg do gruntów rolnych w obrębach Rudna Wielka (dz. nr ewid. 1537/3) i Świlcza (dz. nr ewid. 699)
 
Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.7226.4.2014/RRG.7226.4.2014_ogl.pdf
________________________________________________________________________

sprawa: RRG.7226.4.2014                                             Świlcza, dn. 16.06.2014 r. 

Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym

 

1. Zamawiający:      Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 8670100, 8670133 faks (17) 8670157

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3. Przedmiot zamówienia:  roboty budowlane

Budowa i modernizacja dróg do gruntów rolnych w obrębach Rudna Wielka (dz. nr ewid. 1537/3) i Świlcza (dz. nr ewid. 699)

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8 (na parterze). 

5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 29 sierpnia 2014 roku

8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

8.1  wypełniony i podpisany formularz ofertowy, w którym należy podać cenę kosztorysową netto,  podatek VAT w %, podatek VAT w złotych i cenę brutto
w złotych polskich za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz,

8.2  kosztorys ofertowy skrócony zawierający opis robót, ilość, jednostkę miary, cenę jednostkową, wartość pozycji, podsumowanie działu zgodnie z przedmiarem robót ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Wartość netto, podatek VAT, cenę brutto do całości kosztorysu. Kosztorys musi zawierać wskaźniki cenotwórcze, tj. stawkę roboczogodziny, narzuty kosztów ogólnych i zysku,

8.3  wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do  siwz.

9. Wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

(Zasady wniesienia i zwrotu wadium określa siwz).

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 30 czerwca 2014 roku do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter) w dniu 30 czerwca  2014 roku o godz. 10.15.

12. Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

                                                                              Wójt Gminy Świlcza

                                                                                dr  inż. Wojciech Wdowik



Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-06-16 17:30:42


drukuj wersja do druku



System wykonany przez firmę Javatech