16-07-2020r.
godzina 15:14
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
GP.1622.1.2014
K.2121.35.2014
SE.423.2.10.2014
OA.2601.1.2014
RGM.271.26.2014
SO.4462.11.2014
RRG.042.09.2013.2.1
RRG.042.09.2013.2
RRG.042.09.2013
RRG.7013.5.2014
RRG.042.13.1.2013
RRG.042.13.2.2013
RRG.7226.4.2014
RRG.7011.8.2014
RGM.6232.02.2014
RRG.7226.03.2014
RRG.271.13.2014
RRG.7226.02.2014
RGM.6232.01.2014
RRG.7226.1.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
SO.4464.3.5.2013
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337450 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2014 (<) :: RRG.7226.1.2014 :: Ogłoszenie o zamówieniuRRG.7226.1.2014 - Roboty budowlane: Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2014 roku
 

Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.7226.1.2014/RRG.7226.1.2014_ogloszenie.pdf
________________________________________________________________________

sprawa: RRG.7226.1.2014                                               Świlcza, dn. 22.04.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

1. Zamawiający:      Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 8670100, 8670133 faks (17) 8670157

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3. Przedmiot zamówienia:  roboty budowlane

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2014 roku

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8 (na parterze). 

5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30 czerwca 2014 roku

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

8.1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniać będą następujące warunki, dotyczące:

1)    dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży kserokopię decyzji uprawnień budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578
z poźn. zm.) i zaświadczenia o przynależności do PIIB.

8.2.     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia / nie spełnia na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach. 

9. Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 6 maja 2014 roku do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter) w dniu 6 maja  2014 roku o godz. 10.15.

12. Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

Wójt Gminy Świlcza

dr  inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-04-22 15:38:08


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech