02-07-2020r.
godzina 10:57
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337107 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.03.2014 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.03.2014 - Roboty budowlane - Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie
 
Ogłoszone na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=54575&rok=2014-03-14
________________________________________________________________________

Świlcza: Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie
Numer ogłoszenia: 54575 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21038 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 etapy realizacji. Etap 1 realizacji obejmuje: 1) budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej wraz z podbudową i odwodnieniem, 2) wykonanie podbudowy z tłucznia pod bieżnię o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, 3) wykonanie dróg dojazdowych i chodników dochodzących do boiska z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm wraz z podbudowami, 4) ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, obrzeży 8x30 cm, 5) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC, studni rewizyjnych Fi 1200; Etap 2 realizacji obejmuje: 1) wykonanie dróg, parkingów i chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm wraz z podbudowami, 2) wykonanie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, obrzeży 8x30 cm, 3) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC, studni rewizyjnych Fi 1200, 4) wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE, 5) budowę budynku zaplecza sanitarno socjalnego z instalacjami wewnętrznymi: elektryczna, wodociągowa i sanitarna, 6) wykonanie oświetlenie zewnętrznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.23.30.00-9, 45.23.13.00-8, 45.23.32.20-7, 45.21.22.00-8, 45.23.10.00-5, 45.11.12.00-0, 45.22.35.00-1, 45.32.00.00-6, 45.26.25.00-6, 45.26.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.30.00-4, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3, 45.31.61.00-6, 45.00.00.00-7, 45.21.22.00-8, 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Budowlana REMBISZ Ryszard Rembisz, Zielonka 39A, 36-130 Raniżów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 691066,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1193950,29

  • Oferta z najniższą ceną: 1193950,29 / Oferta z najwyższą ceną: 2086135,82

  • Waluta: PLNInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-14 13:29:04


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech