03-10-2023r.
godzina 18:44
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ
Przedmiar robót - elektryka w wersji xml
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350880 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.41.2013 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.41.2013 - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 787/3)
 
Ogłoszone na:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=73692&rok=2014-03-05
________________________________________________________________________

Świlcza: Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli - II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 787/3)
Numer ogłoszenia: 73692 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269761 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli - II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 787/3).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli - II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 787/3) w zakresie: - ułożenia posadzek na parterze, - wykończenia ścian i sufitów, - montaż parapetów wewnętrznych, - dostawa i montaż wyposażenia kuchni, - montaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, - roboty montażowe instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją, - roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej; - dostawa i montaż grzejników, - roboty montażowe instalacji gazowej, - wykonanie instalacji wentylacyjnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.20.00-1, 45.26.23.00-4, 45.43.00.00-0, 45.42.11.46-9, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.10.00-0, 45.33.30.00-0, 45.33.10.00-6, 45.33.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 11.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Budowlana REMBISZ Ryszard Rembisz, Zielonka 39A, 36-130 Raniżów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183097,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 194254,18

  • Oferta z najniższą ceną: 194254,18 / Oferta z najwyższą ceną: 373905,22

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-05 15:31:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech