02-06-2020r.
godzina 00:34
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
GP.1622.1.2014
K.2121.35.2014
SE.423.2.10.2014
OA.2601.1.2014
RGM.271.26.2014
SO.4462.11.2014
RRG.042.09.2013.2.1
RRG.042.09.2013.2
RRG.042.09.2013
RRG.7013.5.2014
RRG.042.13.1.2013
RRG.042.13.2.2013
RRG.7226.4.2014
RRG.7011.8.2014
RGM.6232.02.2014
RRG.7226.03.2014
RRG.271.13.2014
RRG.7226.02.2014
RGM.6232.01.2014
RRG.7226.1.2014
SO.4464.3.5.2013
Zapytanie ofertowe
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 336514 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2014 (<) :: SO.4464.3.5.2013 :: Zapytanie ofertoweSO.4464.3.5.2013 - Usługi: Przewóz dziecka niepełnosprawnego z głębokim stopniem upośledzenia wraz z opiekunem do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10
 
Do pobrania:
 
_____________________________________________________________________

 
SO.4464.3.5.2013                                                                    Świlcza,2014-01-13

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwotę 14.000 euro.

Gmina Świlcza zaprasza do składania ofert cenowych na przewóz dziecka niepełnosprawnego z głębokim stopniem upośledzenia wraz z opiekunem do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego   w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 .

1.      Zamawiający:

Gmina Świlcza

36 – 072 Świlcza 168

woj. podkarpackie                                                     

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przewóz pięcioletniego dziecka niepełnosprawnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania tj. Bratkowice 557  do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego  w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B.

Poprzez przewóz Zamawiający rozumie podstawienie środka transportu pod wskazany adres tj. Bratkowice 557 i przewóz dziecka niepełnosprawnego  wraz z opiekunem (rodzic dziecka) do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B. Po zakończonych zajęciach wykonawca zobowiązany jest wraz z opiekunem, którego odbierze z miejsca zamieszkania odebrać dziecko z Ośrodka i odwiezienie go do miejsca zamieszkania.

Dziecko będzie przewożone w foteliku samochodowym, które zapewni opiekun.

Dowóz będzie odbywał się we wszystkie dni robocze każdego miesiąca od poniedziałku do piątku. Zajęcia trwają od godziny 8.30 do 14.00. Szacowana długość dziennej trasy wynosi ok. 90 km.

 Zwrot kosztów za wykonanie usługi Gmina zobowiązuje się dokonywać w okresach miesięcznych po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę pisemnego zaświadczenia z Ośrodka, określającego faktyczną liczbę dni obecności dziecka na zajęciach.

 Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać dzienną stawkę za wykonanie usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych osób.

 

3.      Termin wykonania zamówienia:

Od 20 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r. i od 1 sierpnia 2014r.  do 31 sierpnia 2014r. 

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać do dnia 15.01.2014r. w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 –  sekretariat lub przesłać faxem na numer (17) 86-70-157 lub pocztą elektroniczną na adres: oswiata@swilcza.com.pl do godz. 1200. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

5.              Osoba upoważniona do kontaktu

Aneta Ruszel tel. 17 8670141

 

6. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1.

Wójt

Gminy Świlcza

Wojciech Wdowik

 

__________________________________________________________________________ 

 

Załącznik nr 1

OFERTA CENOWA

 

   ……..……………….………                                                                           ……..……………….………

      (nazwa firmy)                                                                                    (miejscowość i data)

 

……..……………….………

(adres firmy)

Oświadczam, że :

  • po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zapytania nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
  • w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,

 

……..……………….………

                 (podpis Oferenta)

FORMULARZ CENOWY

a)          Nazwa Oferenta:             ……………………………………..……………….………

 

b)          Adres Oferenta:              ……………………………………………………………

     

c)           NIP:                                   ………………………………………………………………

d)          Przedmiot zamówienia:  …………………………………………………………

e)          Oferuję wykonanie usługi:

Cena brutto: …………… zł (słownie złotych: ……………………..……) za dzienną stawkę  wykonania usługi

       Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

……………………                                                                              …………………………… 

miejscowość, dnia                                                                 podpis i pieczątka Oferenta

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech