28-02-2020r.
godzina 08:48
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 334636 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: GOPS.261.8.2013 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaGOPS.261.8.2013 - Usługi - Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 2) Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli, 3) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 4) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce ...
 
Ogłoszone na: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=282953&rok=2013-12-30
________________________________________________________________________

Świlcza: Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 2) Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli, 3) Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, 4) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Świlczy na rok 2014
Numer ogłoszenia: 282953 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 520346 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8560338, 017 8670145, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 2) Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli, 3) Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, 4) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Świlczy na rok 2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 2) Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli, 3) Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, 4) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Świlczy na rok 2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Odbiór termosów z żywnością ze stołówki Przedszkola w Bratkowicach do Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach o godz. 10.00 w tym: przeniesienie termosów ze stołówki w Przedszkolu w Bratkowicach, załadowanie termosów do samochodu, którym wykonawca będzie rozwoził termosy. 2. Dowóz termosów do Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej do godz. 10.45, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli do godz. 11.05 oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach do godz. 11.25; w tym: dowóz termosów, transport termosów od samochodu do stołówki. 3. Odbiór termosów z żywnością ze stołówki Zespołu Szkół w Świlczy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce o godz. 12.40, w tym: przeniesienie termosów ze stołówki w Zespole Szkół w Świlczy, załadowanie termosów do samochodu, którym wykonawca będzie rozwoził termosy. 4. Dowóz termosów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce do godz. 12.50 w tym: dowóz termosów, transport termosów od samochodu do stołówki ŚDS-u. 5. Uzyskanie w formie pisemnej potwierdzenia zawierającego datę, podpis imienny i pieczęć szkoły oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce od osoby odbierającej termosy z żywnością (pracownika) i przekazującej puste termosy z dnia poprzedniego. 6. Odbiór pustych termosów z dnia poprzedniego z wszystkich szkół i Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w tym: odebranie termosów, ich transport ze stołówek poszczególnych szkół i Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce do samochodu, załadunek na samochód. 7. Dowóz pustych termosów z dnia poprzedniego ze szkół do stołówki Przedszkola w Bratkowicach w tym: rozładunek termosów, dostarczenie ich do stołówki w Przedszkolu w Bratkowicach najpóźniej do godz. 12.00. 8. Dowóz pustych termosów z dnia poprzedniego ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce do stołówki Zespołu Szkół w Świlczy w tym: rozładunek termosów, dostarczenie ich do stołówki w Zespole Szkół w Świlczy najpóźniej do godz. 13.30. 9. Wykonawca będzie dowoził termosy o pojemności od min.10 litrów do max. 20 litrów po 4 - 5 termosów dziennie do każdej szkoły i ŚDS - podczas jednej trasy (średnio dziennie około 20 termosów). Termosy są własnością poszczególnych szkół i ŚDS -u w Woliczce. 10. Termosy są opisane i szczelnie zamknięte , w nich będzie gorący obiad (dwa dania + dodatki). 11. Termin realizacji od 2 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Dowóz termosów odbywać się będzie codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dla szkół okres wakacji i dni wolnych wskazanych przez daną szkołę a dla Środowiskowego Domu Pomocy w Woliczce wyłączając okres dwutygodniowej przerwy, o której wykonawca zostanie wcześniej poinformowany. Dowóz termosów nie będzie odbywał się w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy. 12. Pojazd musi spełniać wymagania sanitarne do przewozu termosów z żywnością zgodnie z art.59 ust.1 Dział IV, Rozdział 1 oraz art. 61, art. 62 i art. 63 ust. 1 Dział IV, Rozdział 2 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późniejszymi zmianami) potwierdzone np. decyzją wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Inspektora Granicznego. 13. Zapewnienie samochodu, kierowcy, paliwa, ubezpieczenia samochodu należy do obowiązków wykonawcy usług. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu termosy na czas transportu. 14. Liczba kilometrów dzienna przy pełnej trasie: 28,50 km. Liczba kilometrów w okresie dowozu tylko do ŚDS w Woliczce: 7,60 km. 15. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany długości trasy w trakcie roku w przypadku zmiany ilości szkół do których dowożone będą termosy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Transportowe Józef Orzech, Bratkowice 536, 36-055 Bratkowice, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15130,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 18609,90

  • Oferta z najniższą ceną: 18609,90 / Oferta z najwyższą ceną: 18609,90

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-12-30 16:17:29


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech