16-07-2019r.
godzina 17:36
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 330203 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: GOPS.261.4.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejGOPS.261.4.2013 - Usługi - Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania „Aktywna integracja” dla 9 osób ...
 
__________________________________________________________________
 

sprawa: GOPS.261.4.2013 

   Świlcza, dn. 31.10.2013 r.

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania „Aktywna integracja” dla 9 osób, uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet  VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 14 października 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 416022-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22 października 2013 r. o godz. 10.15

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świlczy zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.  

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo EKSA Sp. z o.o.

adres: 35-329 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 16

z ceną ofertową brutto:  8 505,00 (słownie: osiem tysięcy pięćset pięć złotych).

 

Uzasadnienie wyboru:

W terminie składania ofert  złożono 9 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

EDU-IT AUGUSTYN, NIEDBAŁA, PIEPRZYCKI Sp.j.

adres: 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

12 870,00 zł

2

Przedsiębiorstwo EKSA Sp. z o.o.

adres: 35-329 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 16

8 505,00 zł

3

ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk

adres: 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 1

8 550,00 zł

4

INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.

adres: 38-200 Jasło, ul. 3-Go Maja 13

10 926,00 zł

5

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o.

adres: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278

13 950,00 zł

6

Grupa MPD Sp. z o.o.

adres: 35-069 Rzeszów, ul. Bernardyńska  11

9 000,00 zł

7

Eureka Centrum Kursowe w Rzeszowie
w ramach Eureka Zespół Szkół dla Dorosłych

adres: 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 20

8 703,00 zł

8

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr
„KURSOR” Piotr Wasak

adres: 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 9

12 852,00 zł

9

AP Edukacja Oddział Rzeszów

adres: 35-001 Rzeszów, ul. Kolejowa 1

9 882,00 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 15.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

66,0839

66,0839

2

100,0000

100,0000

3

99,4737

99,4737

4

77,8418

77,8418

5

60,9677

60,9677

6

94,5000

94,5000

7

97,7249

97,7249

8

66,1765

66,1765

9

odrzucona

xxxxx

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Dyrektor GOPS w Świlczy

mgr Benedykta PiątekInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-10-31 10:40:20


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech