24-01-2021r.
godzina 17:26
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 341187 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.30.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.30.2013 - Roboty budowlane - Przebudowa piętra w zakresie pomieszczeń sanitarnych Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej ...
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.30.2013                                                Świlcza, dn. 25.09.2013 r.

pismo:  243/R-RRG-ED/2013

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa piętra w zakresie pomieszczeń sanitarnych Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej, z wewnętrzną instalacją elektryczną, grzewczą i wodno - kanalizacyjną

(dz. nr ewid. 1179)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 3 września 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 356528-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.09.2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

z ceną kosztorysową brutto 34 017,80 zł  (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemnaście złotych i osiemdziesiąt groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 5 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

HYDRAULIK USŁUGI WOD-KAN I CO Grzegorz Reguła

adres: 36-122 Dzikowiec 106

45 985,46 zł

2

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Sanitarnych w Rzeszowie PREiS Sp. z o.o.

adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 154

54 779,77 zł

3

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

34  017,80 zł

4

Usługi Remontowo – Budowlane Piotr Mścisz

adres: 37-430 Jeżowe 784

45 574,77 zł

5

Firma Usługowa „eRBe” Stanisław Węgrzyn

adres: 39-204 Żyraków 116B

48 514,58 zł

Oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 3 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 19.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji

Suma punktów

1

34  017,80

             -----------------  x 100%

45 985,46

73,9751

2

34  017,80

              ----------------- x 100%

54 779,77

62,0992

3

34  017,80

              ----------------- x 100%

34  017,80

100,0000

4

34  017,80

              ----------------- x 100%

45 574,77

74,6417

5

                  34  017,80

             ----------------- x 100%

48 514,58

70,1187

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-09-25 11:14:35


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech