03-10-2023r.
godzina 18:30
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350879 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.25.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.25.2013 - Roboty budowlane: Wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia części budynku Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.25.2013                                                  Świlcza, dn. 3.09.2013 r.

pismo:  212/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej Wielkiej

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia części budynku Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 31 lipca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 306916-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 sierpnia 2013 r. o godz. 10:15.

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Budowlano – Usługowo – Handlowa  „WALMAR” Krzysztof Marecki

adres: 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 18

z ceną ryczałtową brutto 66 524,02 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i dwa grosze).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 7 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

BRIMAT Sp. z o.o.

adres: 35-304 Rzeszów ,Al. Gen. Sikorskiego 42

69 999,51 zł

2

Firma Budowlano – Usługowo – Handlowa  „WALMAR” Krzysztof Marecki

adres: 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 18

66 524,02 zł

3

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”

adres: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego  17

81 733,40 zł

4

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMET” Zenon Dytko

adres: 36-221 Blizne 218 B

86 103,64 zł

5

„WOBUD”  Zakład Remontowo – Budowlany Jan Wojnarowski

adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 13/30

93 970,40 zł

6

Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak

adres: 38-100 Strzyżów, ul. Bieszczadzka 16a

91 066,75 zł

7

Firma Usługowa „eRBe” Stanisław Węgrzyn

adres: 39-204 Żyraków 116B

68 350,17 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 17.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji

Suma punktów

1

           66 524,02

  --------------- x100%

           69 999,51

95,0349

2

           66 524,02

    --------------- x 100%

           66 524,02

100,0000

3

           66 524,02

    --------------- x 100%

           81 733,40

81,3914

4

           66 524,02

    --------------- x 100%

           86 103,64

77,2604

5

           66 524,02

    --------------- x 100%

           93 970,40

70,7925

6

           66 524,02

    --------------- x 100%

           91 066,75

73,0497

7

           66 524,02

    --------------- x 100%

           68 350,17

97,3282

Cena z wybranej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-09-03 14:56:21


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech