01-07-2022r.
godzina 04:06
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 347409 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: GOPS.261.2.2013 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaGOPS.261.2.2013 - Usługi: Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania „Aktywna integracja” dla 10 osób, uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza” realizowanego przez GOPS ...
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=298914&rok=2013-07-26
________________________________________________________________________

Świlcza: Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania Aktywna integracja dla 10 osób, uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Świlcza realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 298914 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128357 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8560338, 017 8670145, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania Aktywna integracja dla 10 osób, uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Świlcza realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 1a do siwz - opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 1b do siwz - tabela z podziałem na części Załącznik nr 2 do siwz - wzór umowy. Postępowanie zostało podzielone na 2 części (modułów). Każdy moduł jest odrębną częścią zamówienia. Wykaz modułów zawiera załącznik nr 1b do siwz. Część nr 1: Moduł usług w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej; Część nr 2 - Moduł usług w zakresie aktywizacji edukacyjnej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 55.30.00.00-3, 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.53.12.00-7, 85.12.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest realizowane w ramach Projektu Czas na aktywność w gminie Świlcza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.07.01.01-18-068/08-06 z dnia 13.06.2013r..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Moduł usług w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EDU-IT AUGUSTYN, NIEDBAŁA, PIEPRZYCKI Sp.j., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17090,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 7308,00

  • Oferta z najniższą ceną: 7308,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13600,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Moduł usług w zakresie aktywizacji edukacyjnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo EKSA Sp. z o.o., Al. Powstańców Warszawy 16, 35-329 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 11950,00

  • Oferta z najniższą ceną: 11950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17654,90

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-07-26 15:22:56


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech