26-01-2021r.
godzina 09:09
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 341207 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.12.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejUdzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 980 000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych)
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.12.2013                                             Świlcza, dn. 19.06.2013 r.

pismo: 159/R-RRG-ED/2013

                                   

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości powyżej 200 000,00 EURO, nazwa zadania:

Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w  kwocie 2 980 000,00 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 27 kwietnia 2013 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 144299-2013-PL w dniu  2 maja 2013 r., w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego:
www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7 czerwca 2013 r. o godz. 10:15.

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Lublinie,

adres: 20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 54

z ceną całkowitą na dzień złożenia oferty: 698 444,43 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i czterdzieści trzy grosze).

w tym: oprocentowanie: WIBOR 3-m-ce + marża 1,12 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 1,45%.

Uzasadnienie

Oferta złożona przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Lublinie, jest jedyną ważną ofertą złożoną do tego przetargu. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena
z wybranej oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w PLN na dzień złożenia oferty

1

Bank Ochrony Środowiska S.A.Centrum Korporacyjne w Lublinie,

20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 54

698 444,43 zł

2

Bank Spółdzielczy

w Głogowie Małopolskim,

36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 23

802 917,54 zł

Jedynym kryterium wyboru ofert była cena 100%.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji

Suma punktów

1

698 444,43          

          ----------------- x 100%

698 444,43

100,0000dniygodni ocenie oferta nr 10nosiłaześć tysięcy osiemset

2

odrzucona

xxxxx

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-07-25 19:49:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech