20-01-2019r.
godzina 04:51
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326584 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.11.2013 :: Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaRRG.271.11.2013 - Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy
 

Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=232680&rok=2013-06-18
________________________________________________________________________

Świlcza: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy
Numer ogłoszenia: 232680 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141596 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 etapy: I etap: I.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Świlczy w zakresie: 1)wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: a)kolektor fi 250 mm-193m, b)kolektor fi 200 mm-1 257m, 2)wykonanie rurociągu tłoczonego-fi 90 mm-343 m, 3)wykonanie przepompowni ścieków-1 kpl, 4)wykonanie zasilania przepompowni ścieków -1 kpl, I.2.Budowa sieci wodociągowej w Świlczy: I.2.1.Budowa sieci wodociągowej w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy w zakresie: 1)wykonanie sieci wodociągowej fi 100 mm-242 m, 2)wykonanie sieci wodociągowej fi 90 mm-873 m, 3)wykonanie sieci wodociągowej fi 180 mm-52 m, 4)wykonanie hydrantu ppoż-4 kpl, I.2.2Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi do przysiółka Kamyszyn w Świlczy w zakresie: 1)roboty ziemne-wykonanie wykopów wraz z ich deskowaniem, 2)demontaż istniejącej sieci wodociągowej, 3)montaż nowej sieci wodociągowej, 4)próby sieci, 5)badania instalacji; II etap: II.1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie: 1) wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: a) kolektor fi 200 mm - 8 304 m, b) kolektor fi 160 mm - 2 552 m c) przykanaliki fi 160 - 1 417 m, 2) wykonanie rurociągu tłocznego - fi 90 mm - 56 m, 3) wykonanie przepompowni ścieków - 1 kpl, 4) wykonanie zasilania przepompowni ścieków - 1 kpl..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.24.23-3, 45.23.14.00-9, 45.23.24.20-2, 45.23.32.00-1, 45.31.71.00-3, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza, Bukowiec 100A, 36-100 Kolbuszowa, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2708974,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1786869,26

  • Oferta z najniższą ceną: 1786869,26 / Oferta z najwyższą ceną: 4350510,00

  • Waluta: PLNInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-06-18 09:42:54


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech