08-12-2022r.
godzina 01:21
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348811 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.15.2013 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.15.2013 – Roboty budowlane: Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.15.2013                                               Świlcza, dn. 6.06.2013 r.

pismo:  143/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 16 maja 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 191562-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31 maja 2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 6

z ceną kosztorysową brutto 56 604,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset cztery złote).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 3 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Przedsiębiorstwo  Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

adres: 39-200 Dębica ul. Drogowców 1

71 728,16 zł

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 6

56 604,00 zł

3

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

adres: 36-060 Głogów Młp. Rudna Mała 47B

67 899,76 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 16.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji

Suma punktów

1

56 604,00

           --------------- x 100%

78,9146

78,9146dniygodni ocenie oferta nr 10nosiłaześć tysięcy osiemset

2

56 604,00

            ---------------- x 100%

56 604,00

100,0000

3

56 604,00

           ---------------- x 100%

83,3640

83,3640

Cena z wybranej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-06-06 13:19:56


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech