21-01-2019r.
godzina 15:55
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326600 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.9.2013 :: Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaRRG.271.9.2013 - Roboty budowlane: Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215)
 

Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=179326&rok=2013-05-07
________________________________________________________________________

Świlcza: Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215)
Numer ogłoszenia: 179326 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101692 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215) w zakresie: 1) budowa budynku Pawilonu Sportowego - jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o ścianach murowanych. Stropy betonowe. Dach drewniany kryty blachą powlekaną dachówkopodobną. Powierzchnia zabudowy: 221,45 m2, powierzchnia użytkowa: 123,10 m2, kubatura: 896,90 m3; 2) wykonanie wewnętrznych instalacji: wod.-kan. i elektrycznej, 3) budowę utwardzonych kostką brukową chodników - 151,70 m2, 4) budowę 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych 130,50 m2, 5) budowę przyłącza kanalizacyjnego: rurociąg grawitacyjny fi 160 mm - 2 m, rurociąg tłoczony fi 63 mm - 106,70 m, 6) budowę przyłącza wodociągowego: wodociąg fi 90 mm - 147,0 m, wodociąg fi 32 mm - 5,9 m, 7) budowę przepompowni ścieków - osadnik ścieków sanitarnych o średnicy 1,30 m i pojemności 2,50 m3...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.26.00-2, 45.11.12.00-0, 45.26.25.00-6, 45.26.23.11-4, 45.26.10.00-4, 45.26.14.10-1, 45.26.23.00-4, 45.41.00.00-4, 45.43.12.00-9, 45.42.10.00-4, 45.32.00.00-6, 45.44.30.00-4, 45.23.32.00-1, 45.30.00.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.21.52-2, 45.11.00.00-1, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na obszarze LSR, realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Trygon - Rozwój i Innowacja..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • JOMAKO Joanna Kołodziej, Niebylec 193, 38-114 Niebylec, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 379562,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 307464,59

  • Oferta z najniższą ceną: 307464,59 / Oferta z najwyższą ceną: 541331,86

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-05-07 14:03:51


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech