13-08-2022r.
godzina 11:38
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.7011.09.2013
RGM.6232.2013
Ogłoszenie o składanie ofert
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 347722 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2013 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RGM.6232.2013 :: Ogłoszenie o składanie ofertRGM.6232.2013: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza
 
Do pobrania:

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
_____________________________________________________________________ 

sprawa  RGM.6232.2013                                  Świlcza 2013-04-29

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

Podstawa prawna:   Zamówienie udzielone będzie na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 nr 113., poz. 759 ze zm.) zgodnie z którym, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro.

CPV- 90.65.00.00-8 usługi w zakresie usuwania azbestu.

CPV-90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami

CPV-90.51.00.00-9 usługi transportu odpadów

Urząd Gminy Świlcza zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza”

 

I. Zamawiający :

   Gmina Świlcza

   36 – 072 Świlcza 168

   Woj., podkarpackie

II. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Świlcza:

1) Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest – ok. 200 m2. Transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

2) Usuwanie odpadów zawierających azbest składowanych na posesjach – ok. 80,05 Mg , transport, deponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

III. Termin realizacji :

Usługi wykonywane będą  do dnia 10 października 2013 roku.

IV. Miejsce oraz termin złożenia oferty.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego jak w pkt. I, pokój nr 22 (sekretariat);

2. Termin składania ofert upływa w dniu 15 maja  2013r o godz. 10.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Świlcza,  36 – 072 Świlcza 168 9, sala nr 3  w dniu 15 maja 2013r o godzinie  11.00.

V.  Warunki wymagane od Wykonawców :

1. Posiadanie  aktualnych uprawnień do wykonywania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj.: decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu (dla  demontażu pokryć dachowych), zbieraniu i transporcie odpadów niebezpiecznych  zawierających azbest,  wydaną na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn, zm.).

2. Posiadanie  aktualnej umowy ze składowiskiem na odbiór tego rodzaju odpadów.

VI. Kryterium wyboru oferty :

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

2. Wykonawca jest obowiązany w ofercie podać cenę  brutto za :

   - demontaż 1 m2 eternitu wraz z jego transportem  i unieszkodliwieniem  

   - zebranie i transport 1 Mg eternitu oraz jego utylizację.

VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków.

1) formularz oferty (zał. nr 1),

2) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia  aktualnej decyzji określonej w punkcie nr V.

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2),

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy lub porozumienia podpisane ze składowiskiem unieszkodliwiającym odpady zawierające azbest, gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia.

VIII. Sposób  przygotowania ofert.

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z wyżej wymienionymi załącznikami.

2. Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być

podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela.

3. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

„Oferta na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych

i nieruchomości na terenie gminy Świlcza.

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

4. Wszelkie koszty z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów z wykonawcami jest:

Krzysztof Czech, Tel. 17/86 70 159,  e-mail k.czech@swilcza.com.pl

 Informację wytworzył(a): Bogdan Dworak
Informację dodał(a): Krzysztof Czech
Ostatnia modyfikacja: 2013-04-30 14:30:35


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech