22-01-2019r.
godzina 08:18
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1
Modyfikacje Nr 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326610 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.11.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacje Nr 1RRG.271.11.2013 - Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy
 
Do pobrania:

1. Modyfikacje do SIWZ-1

________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.11.2013                                               Świlcza, dn. 26.04.2013 r.

pismo:  101/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 10 kwietnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 141596-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 7 maj 2013 r., godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

   I)      Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniach 17, 22 i 24 kwietnia 2013 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Treść pytania:

W celu ujednolicenia warunków przetargu, prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 1 Przedmiar robót – „Kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków i przyłączem kanalizacyjnym dla miejscowości Bzianka – IV etap”, dział 6 Opomiarowania ścieków, poz. 143: Zestaw pomiarowy ściekomierz Parti – Mag z czujnikiem parametrów przepływu zaników zasilania oraz zdalnym przekazywaniem danych pomiarowych – 1 kpl. Prosimy
o określenie średnicy przepływomierza.

Odpowiedź:

Należy przyjąć przepływomierz o średnicy 150 mm.

Treść pytania:

W celu ujednolicenia warunków przetargu, prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 1. Dla zadania „Kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków i przyłączem kanalizacyjnym dla miejscowości Bzianka – IV etap” zastosowano przepływomierz na kanale grawitacyjnym. Z dokumentacji wynika, że przepływy są niewielkie. Proszę o wyjaśnienie przyczyny zastosowania przepływomierza na kanale grawitacyjnym, dlaczego nie można go zastosować na kanale tłocznym w przepompowni? Proszę o wyjaśnienie. Proszę o podanie średnicy przepływomierza.

Odpowiedź:

Przepływmierz musi obejmować całą ilość ścieków przepływających z Bzianki a na granicy Bzianki i  miasta Rzeszowa jest kanał grawitacyjny, a nie tłoczny. W związku
z tym przepływomierz  musi być na kanale grawitacyjnym.

Średnica przepływomierza – 150 mm.

Pytania z dnia 22 kwietnia 2013 r.

I grupa pytań:

Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający udostępni istniejącą bramkę w systemie monitoringu w celu skonfigurowania nowych urządzeń?

Odpowiedź:

Nie, ponieważ system monitoringu i wizualizacji funkcjonujący na terenie Gminy Świlcza jest systemem zamkniętym a jego rozbudowa jest możliwa jedynie na podstawie licencji i umowy z operatorem systemu.

Treść pytania nr 2:

Czy wpięcie istniejącego systemu dostarczonych przepompowni będzie leżało po stronie Zamawiającego, jeśli nie to prosimy podać koszt wpięcia wszystkich przepompowni?

Odpowiedź:

Dostarczane przepompownie mają być wyposażone w moduł telemetryczny GSM/GPRS oraz szafę sterowniczą wyposażoną zgodnie ze standardami funkcjonującego systemu monitoringu. Dodatkowo po stronie wykonawcy leży dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.

Treść pytania nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza inny system monitoringu równoważny z istniejącym, który będzie systemem otwartym i umożliwia wpięcie do systemu rożnych obiektów bez ograniczenia.

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się innego systemu monitoringu, ponieważ Zamawiający posiada już licencjonowany system monitoringu umożliwiający wpięcie do systemu kolejnych obiektów, po spełnieniu wymogów z pytania 2;

II grupa pytań:

Treść pytania nr 1:

W związku z przygotowywaniem oferty przetargowej  na w/w zadaniu prosimy o wyjaśnienie lub o ewentualne ujednolicenie zakresu robót wg n/w informacji:

Zgodnie z informacją w SIWZ p. 10 Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie
z przedmiarem robót ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Roboty należy wykonać również w oparciu o dokumentację techniczną projektową i p. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W związku z powyższym informujemy, że w przedmiocie zamówienia II etap:

II.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance p. 1) wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: w p. b) przykanaliki fi 160 mm – 2552 m, natomiast zgodnie z przedmiarami robót El. 7 łączna ilość przykanalików wynosi: kolektor B 530 m + kolektor C 782 m + kolektor D 105 m = 1417 m, których brak w przedmiocie zamówienia. 
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prawidłowy opis II etapu brzmi:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie:

 1)    wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej:

a)    kolektor fi 200 mm – 8 304 m,

b)    kolektor fi 160 mm – 2 552 m

c)    przykanaliki fi 160 – 1 417 m,

 2)    wykonanie rurociągu tłocznego – fi 90 mm – 56 m,

 3)    wykonanie przepompowni ścieków – 1 kpl,

 4)    wykonanie zasilania przepompowni ścieków – 1 kpl”.

 

 Pytania z dnia 24 kwietnia 2013 r.

W celu ujednolicenia warunków przetargu, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

Treść pytania nr 1:

Wg SIWZ Pkt 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

II Etap, II.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie:

b) przykanaliki fi 160 mm 2552 m

W przedmiarze robót jest 3 969 m fi 160.

Proszę o wyjaśnienie która wartość jest wiążąca, oraz o ewentualną korektę przedmiarów, lub SIWZ.

Odpowiedź jak do pytania nr 1 z II grupy pytań z dnia 22.04.2013 r.

Treść pytania nr 2:

Wg SIWZ Pkt 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

II Etap, II.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie:

b) wykonanie rurociągu tłocznego – fi 90 mm56 m.

W przedmiarze robót jest fi 110 mm o długości 56 m.

Proszę o wyjaśnienie jaką średnicę należy przyjąć do wyceny, oraz o ewentualną korektę przedmiarów, lub SIWZ.

Odpowiedź:

Projekt budowlany oraz przedmiar robót w rozdziale 4 pn. Pompownie i rurociągi tłoczne, Element 4.1 Roboty ziemne w poz. 119 przewiduje wykonanie kolektora tłocznego o średnicy 90 mm i taki należy wycenić.

Treść pytania nr 3:

W załączonych przedmiarach: „Kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków
i przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Bzianka – IV etap” brak pozycji na roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy wykonywanej sieci dla kolektora B, C, D, przykanalików B,C, D oraz sieci tłocznej. Proszę o korektę przedmiarów.

Odpowiedź:

Roboty pomiarowe należy skalkulować w cenie oferty zgodnie z pkt 1c i 9 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

Treść pytania nr 4:

Prosimy o wprowadzenie do przedmiarów robót w pozycjach na pompowanie wody zapisów: „Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie dziennika pompownia potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru według cen jednostkowych ofertowych”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie do przedmiarów robót zaproponowanych zapisów. Natomiast zmieniają się opisy w następujących pozycjach przedmiarów robót:

Ø  przedmiar robót – sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie drogi do Kamyszyna
w Świlczy
w poz. 11 elementu 1 należy wycenić: pompowanie wody gruntowej
z wykopów (ze studzienek zbiorczych) – 1 kpl, a nie jak podano wcześniej 960 godzin;

Ø  przedmiar robót – kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Bzianka – IV etap w poz. 11 elementu 1 należy wycenić pompowanie wody z wykopu pompa spalinowa – 1 kpl, a nie jak podano wcześniej 280 m-g.

 

Treść pytania nr 5:

Prosimy o udostępnienie rysunku zasilania pompowni ścieków Świlczy i Bziance.

Odpowiedź:

Rysunek dotyczący zasilania pompowni ścieków w Świlczy znajduje się na stronie 56 załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projektu budowlanego, natomiast rysunek dotyczący zasilania pompowni ścieków w Bziance znajduje się na stronie 32 projektu budowlanego (również załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W związku z licznymi brakami w dokumentacji przetargowej prosimy o przesunięcie terminu składania ofert min. o 1 tydzień, celem dokładnej analizy oraz rzetelnej wyceny.

 

Zamawiający nie zgadza się na przesuniecie terminu składania ofert.

 

II)     Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 5 i 6, rozdział 3: Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 3.3: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – etap II:

Ø  dotychczasowe brzmienie

II.1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie:

1)    wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej:

a)    kolektor fi 200 mm – 8 304 m,

b)    przykanaliki fi 160 mm – 2 552 m,

2)    wykonanie rurociągu tłoczonego – fi 90 mm – 56 m,

3)    wykonanie przepompowni ścieków – 1 kpl,

4)    wykonanie zasilania przepompowni ścieków – 1 kpl;

Ø  nowe brzmienie:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie:

1)    wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej:

a)    kolektor fi 200 mm – 8 304 m,

b)    kolektor fi 160 mm – 2 552 m

c)    przykanaliki fi 160 – 1 417 m,

2)    wykonanie rurociągu tłocznego – fi 90 mm – 56 m,

3)    wykonanie przepompowni ścieków – 1 kpl,

4)    wykonanie zasilania przepompowni ścieków – 1 kpl;

2)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 24, rozdział 15: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pkt 15.1:

Ø  dotychczasowe brzmienie

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 4% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny kosztorysowej brutto.

Ø  nowe brzmienie:

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oddzielnie dla I i II etapu,  w wysokości 4% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny kosztorysowej brutto za dany etap;

3)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 26, rozdział 16: Istotne postanowienia umowy, § 5 ust.1:

Ø  dotychczasowe brzmienie

Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, które według oferty wynosi brutto: ….. zł (słownie:....... złotych brutto) w tym: wartość netto wynosi:............zł, (słownie: ..) podatek VAT w wysokości:.....% (słownie:..złotych) co stanowi kwotę:.......zł (słownie:.... złotych);

Ø  nowe brzmienie:

Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, które według oferty wynosi brutto: … zł (słownie: …), w tym:

I etap -  ….. zł (słownie:....... złotych brutto) w tym: wartość netto wynosi:............zł, (słownie: ..) podatek VAT w wysokości:.....% (słownie:..złotych) co stanowi kwotę:.......zł (słownie:.... złotych);

II etap -  ….. zł (słownie:....... złotych brutto) w tym: wartość netto wynosi:............zł, (słownie: ..) podatek VAT w wysokości:.....% (słownie:..złotych) co stanowi kwotę:.......zł (słownie:.... złotych);

4)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 30, rozdział 16: Istotne postanowienia umowy, § 13 ust.1:

Ø  dotychczasowe brzmienie

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny kosztorysowej brutto podanej w ofercie tj. kwotę ……… zł.

Ø  nowe brzmienie:

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny kosztorysowej brutto podanej w ofercie, w tym: I etap: … zł; II etap: ... zł;

5)    przedmiar robót – sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy, rozdział 1 pn.: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, element 1.1 pn.:  Roboty ziemne wraz z robotami towarzyszącymi, poz. 11:

Ø  dotychczasowe brzmienie

KNR 201/605/1: Analog.: Pompowanie wody gruntowej z wykopów (ze studzienek zbiorczych)

czas pompowania: ilość dni x

24/dobę =      40*24    ogółem: 960 godzin;

Ø  nowe brzmienie:

Kalkulacja indywidualna: Pompowanie wody gruntowej z wykopów (ze studzienek zbiorczych) – 1 kpl;

6)    przedmiar robót – kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Bzianka – IV etap, rozdział 1 pn.: Kanalizacja kolektor B, element 1 pn.: Roboty ziemne, poz. 11:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

KI: Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowa – 280,00 m-g

Ø  nowe brzmienie:

KI: Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowa – 1 kpl.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-04-26 10:46:51


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech