23-01-2019r.
godzina 13:50
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1
Modyfikacje Nr 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326634 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.11.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1RRG.271.11.2013 - Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=167198&rok=2013-04-26
________________________________________________________________________

Numer ogłoszenia: 167198 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 141596 - 2013 data 10.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, fax. 017 8670157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).
  • W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) O wyborze oferty oraz o planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego. 2) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana , będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny. 3) Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa ta (konsorcjum) ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczy solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody zamawiającego. 4) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie również przedłożyć Zamawiającemu kopię uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 5) Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu. 6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz złoży w siedzibie zamawiającego przed zawarciem umowy dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny kosztorysowej brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądza; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek: nr 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zwrot zabezpieczenia: 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy..
  • W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) O wyborze oferty oraz o planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego. 2) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana , będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny. 3) Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa ta (konsorcjum) ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczy solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody zamawiającego. 4) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie również przedłożyć Zamawiającemu kopię uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 5) Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu. 6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz złoży w siedzibie zamawiającego przed zawarciem umowy dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oddzielnie dla I i II etapu, w wysokości 4% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny kosztorysowej brutto za dany etap;Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądza; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek: nr 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zwrot zabezpieczenia: 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 etapy: I etap: I.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Świlczy w zakresie: 1)wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: a)kolektor fi 250 mm-193m, b)kolektor fi 200 mm-1 257m, 2)wykonanie rurociągu tłoczonego-fi 90 mm-343 m, 3)wykonanie przepompowni ścieków-1 kpl, 4)wykonanie zasilania przepompowni ścieków -1 kpl, I.2.Budowa sieci wodociągowej w Świlczy: I.2.1.Budowa sieci wodociągowej w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy w zakresie: 1)wykonanie sieci wodociągowej fi 100 mm-242 m, 2)wykonanie sieci wodociągowej fi 90 mm-873 m, 3)wykonanie sieci wodociągowej fi 180 mm-52 m, 4)wykonanie hydrantu ppoż-4 kpl, I.2.2Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi do przysiółka Kamyszyn w Świlczy w zakresie: 1)roboty ziemne-wykonanie wykopów wraz z ich deskowaniem, 2)demontaż istniejącej sieci wodociągowej, 3)montaż nowej sieci wodociągowej, 4)próby sieci, 5)badania instalacji; II etap: II.1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie: 1)wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: a)kolektor fi 200 mm-8 304 m, b)przykanaliki fi 160 mm-2 552 m, 2)wykonanie rurociągu tłoczonego-fi 90 mm-56 m, 3)wykonanie przepompowni ścieków-1 kpl, 4)wykonanie zasilania przepompowni ścieków-1 kpl...
  • W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 etapy: I etap: I.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Świlczy w zakresie: 1)wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: a)kolektor fi 250 mm-193m, b)kolektor fi 200 mm-1 257m, 2)wykonanie rurociągu tłoczonego-fi 90 mm-343 m, 3)wykonanie przepompowni ścieków-1 kpl, 4)wykonanie zasilania przepompowni ścieków -1 kpl, I.2.Budowa sieci wodociągowej w Świlczy: I.2.1.Budowa sieci wodociągowej w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy w zakresie: 1)wykonanie sieci wodociągowej fi 100 mm-242 m, 2)wykonanie sieci wodociągowej fi 90 mm-873 m, 3)wykonanie sieci wodociągowej fi 180 mm-52 m, 4)wykonanie hydrantu ppoż-4 kpl, I.2.2Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi do przysiółka Kamyszyn w Świlczy w zakresie: 1)roboty ziemne-wykonanie wykopów wraz z ich deskowaniem, 2)demontaż istniejącej sieci wodociągowej, 3)montaż nowej sieci wodociągowej, 4)próby sieci, 5)badania instalacji; II etap: II.1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie: 1) wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: a) kolektor fi 200 mm - 8 304 m, b) kolektor fi 160 mm - 2 552 m c) przykanaliki fi 160 - 1 417 m, 2) wykonanie rurociągu tłocznego - fi 90 mm - 56 m, 3) wykonanie przepompowni ścieków - 1 kpl, 4) wykonanie zasilania przepompowni ścieków - 1 kpl.


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-04-26 10:11:11


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech