21-01-2019r.
godzina 15:53
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326600 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.32.2012 :: Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaRRG.271.32.2012 - Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2013 – 2014
 

Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2006&rok=2013-01-02
________________________________________________________________________
Świlcza: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2013 - 2014
Numer ogłoszenia: 2006 - 2013; data zamieszczenia: 02.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 440228 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2013 - 2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Świlcza przez okres: od 1 stycznia 2013 r. - do 31 grudnia 2014 roku: 1) prowadzenie rachunków bankowych (łącznie do 53 rachunków): - bieżącego, - pomocniczych, - depozytowych, - funduszowych, dla każdej z następujących jednostek: - Urzędu Gminy w Świlczy, - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, - Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, - Zespołu Szkół w Bratkowicach, - Zespołu Szkół w Dąbrowie, - Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, - Zespołu Szkół w Świlczy, - Zespołu Szkół w Trzcianie, - Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli, - Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, - Przedszkola Publicznego w Świlczy, - Przedszkola Publicznego w Trzcianie, - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, oraz nowo otwieranych jednostek i ich rachunków; 2) realizację wypłat: - czeków gotówkowych (około 2 214 111,00 zł rocznie), 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych na poszczególne rachunki bankowe (w przewidywalnej ilości około 3 220 operacji rocznie), 4) realizację przelewów w ramach jednego banku (przewidywana ilość około 10 725 operacji rocznie), 5) realizację przelewów do innych banków (około 21 240 operacji rocznie), 6) potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy (sporządzenie wyciągów w ilości według potrzeb Zamawiającego), 7) możliwość umieszczenia wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych (w tym również typu overnight). Oprocentowanie środków (w tym również typu overnight) oparte na stawce WIBID 1M, pomniejszonej o marżę banku w wysokości ........... %, 8) automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 50 000,00 zł, 9) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym do limitu określonego corocznie uchwałami Rady Gminy w Świlczy (limit ustalony na rok 2012 wynosi 1 000 000,00 zł). Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku w wysokości .... %, 10) prowadzenie usług bankowości elektronicznej umożliwiającej dokonywanie operacji drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego, 11) obsługa upoważnionych pracowników Zamawiającego i jednostek podległych w placówce Wykonawcy poza kolejnością - w zakresie załatwiania spraw związanych z obsługą bankową w dni robocze w godzinach: od 7:30 do 14:30, 12) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 23, 36-060 Głogów Małopolski, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 120000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 120000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 120000,00

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-01-02 14:47:36


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech