28-01-2022r.
godzina 20:21
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 346231 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: GOPS.271.2.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyGOPS.271.2.2012 - Usługi - Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach1), 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli ...
 
__________________________________________________________________

sprawa: GOPS.271.2.2012                                               Świlcza, dn. 12.12.2012 r.

pismo: GOPS/261/6/12

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Dowożenie termosów  z żywnością do:

1)   Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach,

2)   Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Bratkowicach,

3)   Szkoły Podstawowej w Mrowli,

4)   Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej,

5)   Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej,

6)   Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce,

i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola
w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie  na rok 2013

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 listopada 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 467472-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 4 grudnia 2012 roku o godzinie 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Transportowe Orzech Józef

adres: 36-055 Bratkowice 536  

z ceną brutto za 1 kilometr: 2,44 zł (słownie: dwa złote i czterdzieści cztery grosze).

Uzasadnienie wyboru

Oferta złożona przez Usługi Transportowe Orzech Józef, 36-055 Bratkowice 536 jest jedyną ofertą złożoną do tego przetargu. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu.

Wartość zamówienia wynikająca z oferty, tj. kwota: 2,44 zł brutto za 1 km x 7 825,60 km = 19 094,46 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści sześć groszy) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto za 1 km

1

Usługi Transportowe Orzech Józef

adres: 36-055 Bratkowice 536  

2,44 zł

 

Jedynym kryterium wyboru ofert była cena 100%.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

100,0000

100,0000

 

zatwierdził:

Dyrektor GOPS w Świlczy

mgr Benedykta PiątekInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-12-12 14:06:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech