20-01-2022r.
godzina 17:10
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 346170 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: ŚDS.271.1.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyŚDS.271.1.2012 - Usługi: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2013 roku
 
__________________________________________________________________

pismo: ŚDS.060.59.2012                                                Woliczka, dn. 3.12.2012 r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2013 roku

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 listopada 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 432924 - 2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 listopada 2012 roku o godzinie 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Transportowe, Przewóz Osób i Ładunków, Andrzej Bujak

adres: 36-106 Trzęsówka 12  

z ceną jednostkową brutto za 1 kilometr świadczenia usługi: 1,87 zł (słownie: jeden złoty i osiemdziesiąt siedem groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie złożono 3 (słownie: trzy) oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

za 1 km

1

PRZEWÓZ OSÓB Zbigniew Marzec

adres: 39-120 Sędziszów Młp., ul. Rędziny 43

1,95 zł

2

Usługi Transportowe, Przewóz Osób i Ładunków, Andrzej Bujak

adres: 36-106 Trzęsówka 12  

1,87 zł

3

Usługi Transportowe, Przewóz Osób i Ładunków, Sławomir Bujak

adres: 36-106 Trzęsówka 12  

2,28 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną jednostkową brutto za 1 kilometr transportu osób, spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100 %. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 18.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena 100%

Razem

1

95,8975

95,8975

2

100,0000

100,0000

3

82,0176

82,0176

 

Wartość zamówienia wynikająca z oferty, tj. kwota: 1,87 zł brutto za 1 km x 180 km
x 238 dni =
80 110,80 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy sto dziesięć złotych
i osiemdziesiąt groszy)
nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Kierownik ŚDS w Woliczce

inż. Małgorzata Świderska

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech