24-01-2021r.
godzina 17:23
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 341187 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.30.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.30.2012 - Roboty budowlane: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa (dz. nr ewid. 1001) i Trzciana (dz. nr ewid. 1089)
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.30.2012                                         Świlcza, dn. 31.10.2012 r.

pismo:  288/R-RRG-ED/2012

                                                                               

Zawiadomienie

                                   o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa (dz. nr ewid. 1001) i Trzciana (dz. nr ewid. 1089)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 10 października 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 391798-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.10.2012 o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Transport – Remont Dróg, Bogusław Drozd

adres: Klęczany 167, 39-127 Będziemyśl

z ceną kosztorysową brutto 39 839,37 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści siedem groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 4 (słownie: cztery) oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

46 969,12 zł

2

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa

adres: 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 20

40 866,01 zł

3

Transport – Remont Dróg, Bogusław Drozd

adres: 39-127 Będziemyśl, Klęczany 167

39 839,37 zł

4

PBTUH „HYDROSTARS” Rafał Lis

adres: 39-200 Dębica, ul. Witosa 8/20

46 739,75 zł

Oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 3 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 19.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

84,8204

84,8204

2

97,4878

97,4878

3

100,0000

100,0000

4

85,2366

85,2366

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 39 839,37 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści siedem groszy) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-10-31 15:16:47


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech