21-01-2022r.
godzina 09:17
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 346180 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.27.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyWykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 108764 R (Stary Gościniec) w miejscowości Rudna Wielka
 
__________________________________________________________________

 
sprawa RRG.271.27.2012                                                      Świlcza, dn. 28.09.2012 r.

pismo:  270/R-RRG-ED/2012

                       

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 108764 R (Stary Gościniec)
w miejscowości Rudna Wielka

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 września 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 332300-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.09.2012 o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Spółdzielnię Rzemieślniczą „BUDOWLANI”

adres: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17

z ceną kosztorysową brutto 34 907,55 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy brutto).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 4 (słownie: cztery) oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Firma Handlowo – Usługowa „BRUK – BUD”

Halina Winiarz

adres: 37-610 Narol, Dębiny 46

36 500,00 zł

2

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”

adres: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17

34 907,55 zł

3

Zakład Remontowo – Budowlany Roman Olszowy

adres: 36-107 Przyłęk, Kosowy 73

76 251,39 zł

4

P.P.U.H. „HARPOL” Marta Żybura

adres: 35-113 Rzeszów, ul. Modrzewiowa 4

40 282,74 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 18.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

95,6372

95,6372

2

100,0000

100,0000

3

45,7796

45,7796

4

86,6564

86,6564

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 34 907,55 zł nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-09-28 12:15:29


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech