26-09-2022r.
godzina 15:14
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348163 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.22.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.22.2012 - Roboty budowlane: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części gospodarczej w podpiwniczeniu na szatnie dla uczniów oraz rozbudowa budynku szkoły o dodatkowe wejście na działkach nr ewid. 783 i 771/2
 
Zawiadomienie:
http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.22.2012/RRG.271.22.2012_wybor.pdf
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.22.2012                                        Świlcza, dn. 10.09.2012 r.
pismo:  256/R-RRG-ED/2012

                       

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części gospodarczej w podpiwniczeniu na szatnie dla uczniów oraz rozbudowa budynku szkoły o dodatkowe wejście na działkach nr ewid. 783 i 771/2 położonych w miejscowości Rudna Wielka

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 285876-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28.08.2012 o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firmę Budowlaną „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

z ceną kosztorysową brutto 215 053,62 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt dwa grosze brutto).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 9 (słownie: dziewięć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

215 053,62 zł

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD”

Tadeusz Szczepański

adres: 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24

242 264,43 zł

3

P.P.H.U. „WIBER” Witold Bereś

adres: 35-103 Rzeszów, ul. Bednarska 13

229 846,99 zł

4

Firma Budowlano – Handlowa „RAK” Spółka Jawna

adres: 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 107

245 469,22 zł

5

P.P.H.U. „P&M” Marcin Kołodziej

38-114 Niebylec 193

330 555,28 zł

6

P.R.B. „HPR” Sp. j. M. Hymon, T. Peron

adres: 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 24

243 707,78 zł

7

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”

adres: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17

258 640,11 zł

8

Firma Usługowo – Handlowa „AKAR” Grzegorz Piela

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 26A

226 154,33 zł

9

Zakład Remontowo – Budowlany Roman Olszowy

adres: 36-107 Przyłęk, Kosowy 73

261 769,02 zł

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 28.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

100,0000

100,0000

2

88,7682

88,7682

3

93,5639

93,5639

4

odrzucona

xxxxx

5

65,0583

65,0583

6

88,2425

88,2425

7

83,1479

83,1479

8

95,0916

95,0916

9

82,1540

82,1540

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 215 053,62 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt dwa grosze brutto) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech