20-01-2022r.
godzina 17:26
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ-1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany do SIWZ-1
Wyjaśnienie do SIWZ-2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 346170 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.19.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie do SIWZ-2RRG.271.19.2012 - Roboty budowlane: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) na działkach ...
 

1. Wyjaśnienie Nr 2
________________________________________________________________________


pismo:  170/R-RRG-ED/2012                                  Świlcza, dn. 13.07.2012 r.

  

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) na działkach nr ewid.  782/2, 771/4, 771/2 położonych w Rudnej Wielkiej

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29 czerwca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 228786-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 17 lipca 2012, godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 12 lipca 2012 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

W związku z tym, że stawka podatku VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w ust. 1 przyjęta zostanie w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty oraz tym, że istnieje ewentualność dokonania ustawowo zmiany stawek w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie zapisu § 5 ust. 1 projektu umowy, w zakresie dotyczącym ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w sposób następujący:

„Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości........................... ..zł (słownie

złotych:................................. ). Wynagrodzenie brutto wynosi................... zł (słownie

złotych:................................. ), w tym podatek VAT(23%) w kwocie.................... złotych."

oraz dodanie zdania:

„ W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT od towarów i usług w trakcie
realizacji   umowy  -   wynagrodzenie   ryczałtowe   brutto   zostanie   odpowiednio
zmodyfikowane - w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy."
a także uzupełnienie zapisu § 5 ust. 2 w sposób następujący:
„Wynagrodzenie ryczałtowe netto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie
koszty
.......... " - c.d. zdania bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający w § 12 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy, w tym w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT.

 

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu oferty w ust. 1 pkt 1 zamiast zamieszczonego tam zapisu, należy wpisać: „Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym
w SIWZ, tj. do dnia 3.12.2012 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 12 lipca 2012 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce „Zamówienia publiczne 2012”, „Przetargi ogłoszone” sprawa: RRG. 271.19.2012 Budowa kompleksu boisk sportowych
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) na działkach nr ewid.  782/2, 771/4, 771/2 położonych w Rudnej Wielkiej” - pismo nr 161/R-RRG-ED/2012
w sprawie zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym w pkt II.4) zmieniono zapis  ust. 1 pkt 1 formularza ofertowego na następujące brzmienie: „ 1.
Oświadczamy, że: 1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Taki zapis potwierdza, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie  do dnia 3.12.2012 r., bo taki został określony w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie nr 3:

Prosimy także o wyjaśnienie jakiego okresu gwarancji wymaga Zamawiający.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdz. 2 pkt 2 – str. Nr 7 istnieje zapis:

„Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w pkt  2.1 do 2.6

·         na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy ….,

·         na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - wynosi 60 miesięcy …..

dla budynku sanitarno – szatniowego (pkt 2.7)

·         wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy ….,

Zapis ust. 1 pkt 2 formularza oferty mówi także o udzieleniu gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ, natomiast w § 11 ust. 1 projektu umowy widnieje zapis:

 „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60miesięcy ….”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 12 lipca 2012 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce „Zamówienia publiczne 2012”, „Przetargi ogłoszone” sprawa: RRG. 271.19.2012 Budowa kompleksu boisk sportowych
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) na działkach nr ewid.  782/2, 771/4, 771/2 położonych w Rudnej Wielkiej” - pismo nr 161/R-RRG-ED/2012
w sprawie zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym w pkt II.5)  zmieniono zapis  na:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na:

-        wykonane roboty (materiały i robociznę) na okres 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego,

-        na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy na okres 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego”,

-------------------------------

Pytanie nr 1:

Zamawiający w zakresie wymaganych dokumentów trawy syntetycznej wymaga:

Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

a)*Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com), lub:

*Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego
z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów
z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com), lub:

*Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com).

Obowiązkiem Zamawiającego jest wybranie jednego spośród ww trzech wariantów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 12 lipca 2012 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce „Zamówienia publiczne 2012”, „Przetargi ogłoszone” sprawa: RRG. 271.19.2012 Budowa kompleksu boisk sportowych
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) na działkach nr ewid.  782/2, 771/4, 771/2 położonych w Rudnej Wielkiej” -
pismo nr 161/R-RRG-ED/2012
w sprawie zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym w pkt II.3) Zamawiający określił, że:

„Należy złożyć raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com);

Pytanie nr 2:

Wnosimy o jednoznaczne określenie powierzchni boiska z trawy syntetycznej. SIWZ mówi
o 1 860,00 m2, projekt 1 680,00, przy czym w kolejnym punkcie projektu jest  podana wartość 1 860,00 m2 a przedmiar podaje 1 680,00 m2.

Odpowiedź:

Prawidłowa powierzchnia boiska z trawy syntetycznej wynosi 1 680 ,00 m2 i taka została podana w SIWZ, str. 5, pkt 2.1.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-07-13 14:04:23


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech