28-01-2022r.
godzina 21:17
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja Nr 1
Modyfikacja Nr 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 346232 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.16.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja Nr 1RRG.271.16.2012 - Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach
 
 
1. Modyfikacja Nr 1
________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.16.2012                                       Świlcza, dn. 21.06.2012 r.

pismo:  128/R-RRG-ED/2012

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 czerwca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 197152-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 27.06.2012, godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia (str. 27),

§ 5  projektu umowy:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

  1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, które według oferty wynosi brutto: ….. zł (słownie:.............. złotych brutto) w tym: wartość netto wynosi:...........................................zł, (słownie: ..) podatek VAT w wysokości:...............% (słownie:……....złotych) co stanowi kwotę:..........zł (słownie:........ złotych).
  2. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.
  3. Zamawiający nie udziela zaliczek.
  4. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami.

Ø  nowe brzmienie:

  1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, które według oferty wynosi brutto: ….. zł (słownie:.............. złotych brutto) w tym: wartość netto wynosi:...........................................zł, (słownie: ..) podatek VAT w wysokości:...............% (słownie:……....złotych) co stanowi kwotę:..........zł (słownie:........ złotych).
  2. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację (wyjątek - zmiana wysokości ustawowej stawki podatku VAT, w takim przypadku odpowiednio ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto).
  3. Zamawiający nie udziela zaliczek.
  4. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami.

2)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia (str. 31 i 32),

§ 17  projektu umowy:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

1.    Możliwe zmiany w umowie:

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej:

a)    na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego,

b)    w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany zaprojektowanych rozwiązań technicznych, Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania,

c)    w przypadku, gdy określone w ppkt b) zmiany powodują wzrost kosztów wykonania robót, traktuje się je jako zamówienie dodatkowe i Zamawiający musi złożyć dodatkowe zamówienie na ich wykonanie, w trybie wynikającym z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

d)     w przypadku wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

e)     konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych wynikających ze zmiany obowiązującego prawa bądź decyzji organów nadzorczo – kontrolnych,

f)     zmian technologicznych – niedostępność na rynku materiałów lub narzędzi wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lub pojawienie się na rynku urządzeń nowej generacji;

g)    zmniejszenie zakresu zamówienia nie wynikająca z winy wykonawcy.

2.    Zmiana wynagrodzenia: podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa
w ust. 1 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne, oraz w kolejności:

-     kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,

-     kosztorys opracowany na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania  przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, cen jednostkowych pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale nie wyższe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

 

Ø  nowe brzmienie:

§ 17 projektu umowy

Możliwe zmiany w umowie:

1.    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej:

a)    na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego,

b)    w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany zaprojektowanych rozwiązań technicznych, Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania,

c)    w przypadku, gdy określone w ppkt b) zmiany powodują wzrost kosztów wykonania robót, traktuje się je jako zamówienie dodatkowe i Zamawiający złoży (po przeanalizowaniu możliwości finansowych) dodatkowe zamówienie na ich wykonanie, w trybie wynikającym z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

d)    w przypadku wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

e)     konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych wynikających ze zmiany obowiązującego prawa bądź decyzji organów nadzorczo – kontrolnych,

f)     zmian technologicznych – niedostępność na rynku materiałów lub narzędzi wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lub pojawienie się na rynku urządzeń nowej generacji;

g)    zmniejszenie zakresu zamówienia nie wynikająca z winy wykonawcy.

2.    Zmiana wynagrodzenia: podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa
w ust. 1 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne, oraz w kolejności:

-     kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,

-     kosztorys opracowany na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania  przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, cen jednostkowych pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale nie wyższe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

3.    Zmiana wysokości ustawowej stawki podatku VAT, w takim przypadku odpowiednio ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-06-21 15:10:31


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech