20-01-2019r.
godzina 05:00
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326584 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.4.2012 :: Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaRRG.271.4.2012 - Roboty budowlane: Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – II etap
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=94388&rok=2012-03-27
________________________________________________________________________

Świlcza: Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap
Numer ogłoszenia: 94388 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24078 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap w zakresie; 1) przebudowa (modernizacja) SUW Świlcza - Woliczka i pompowni wody w Woliczce, 2) remont przyłączy wodociągowych w miejscowości Błędowa Zgłobieńskia, 3) remont przyłączy wodociągowych w miejscowości Dąbrowa, 4) remont przyłączy wodociągowych w miejscowości Świlcza, 5) remont przyłączy wodociągowych w miejscowości Woliczka.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.20-5, 45.23.21.51-5, 45.23.21.50-8, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0, 45.23.11.00-6, 45.11.21.00-6, 45.23.13.00-8, 45.45.30.00-7, 45.23.41.40-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.1. Infrastruktura ochrony środowiska, Schemat 4.1.B Zaopatrzenie w wodę Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Instalatorstwo Sanitarne Grzewcze Gazowe, Krzysztof Kluza, Bukowiec 100A, 36-100 Kolbuszowa, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3690552,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2698311,36

  • Oferta z najniższą ceną: 2698311,36 / Oferta z najwyższą ceną: 3891392,62

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Ewa Dziedzic
Ostatnia modyfikacja: 2012-03-27 11:42:59


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech