03-10-2023r.
godzina 18:15
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.2512.1.2012
RRG.7011.1.2012
RRG.7011.12.2012
RRG.042.15.2011
RRG.7011.3.2011
RRG.7011.2.2012
RRG.7021.1.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacja nr 1
Modyfikacja nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.7011.11.2012
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350879 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2012 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.7021.1.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia SIWZ :: Modyfikacja nr 1Roboty budowlane: Budowa oświetlenia ulicznego drogi Dąbrowa – Stawy na dz. nr ewid. 2163/4, 1720 w miejscowości Dąbrowa, Gmina Świlcza.
 
Do pobrania:
 
1. Modyfikacja SIWZ
________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.7021.1.2012                                            Świlcza, dn. 24.01.2012 r.

pismo:  14/R-RRG-ED/2012

                                                                                      

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 14 000,00 euro, do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8) na roboty budowlane, nazwa zadania:

 

Budowa oświetlenia ulicznego drogi Dąbrowa – Stawy na dz. nr ewid. 2163/4, 1720
w miejscowości Dąbrowa, Gmina Świlcza

 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 13 stycznia 2012 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 31 stycznia 2012 r.,  godz. 10.00.

1)    Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

W dniu 20 stycznia 2012 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania nr 1

Proszę o skorygowanie poz. 20 przedmiaru robót – wg wykonawcy jednostką powinny być metry – w udostępnionym przedmiarze występuje jednostka kpl. Proszę także
o potwierdzenie ilości wg wykonawcy wyliczona ilość 42 jest nieprawidłowa?

 

Odpowiedź:

Jednostką przedmiaru powinny być metry.

Należy przyjąć 60 m przewodu.

Treść pytania nr 2

Proszę o informację dotyczącą pozycji 21 przedmiaru robót – skoro montaż przewodów do opraw oświetleniowych występuje w poz. 20 przedmiaru robót to czego dotyczy pozycja 21?

 

Odpowiedź:

Poz. 21 dotyczy układania kabla YAKY 4x35 mm2 na istniejącym słupie zasilającym-włączenie zasilania obwodu oświetleniowego. Jednostką przedmiaru powinny być metry.

 

Treść pytania nr 3:

Informujemy, że w załączonym przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczącej układania uziomu powierzchniowego (płaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm). Prosimy
o umieszczenie w przedmiarze robót dodatkowej pozycji.

 

Odpowiedź:

Należy uwzględnić układanie płaskownika FeZn 25x4 mm o długości 300 m, dokłada się dodatkową pozycję nr 33 do przedmiaru robot (pkt 2 ppkt c niniejszego pisma).

 

Treść pytania nr 4:

Zgodnie z opisem pkt. 2.4 projektu wykonawczego prosimy o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego decyzji konserwatora zabytków. Prosimy również o informację, kto będzie ponosił koszty nadzoru archeologicznego? Jeżeli koszt nadzoru archeologicznego będzie ponosił wykonawca prosimy o umieszczenie dodatkowej pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Decyzja konserwatora została zamieszczona na stornie internetowej Zamawiającego
w projekcie budowlanym pn.: ”Budowa oświetlenia ulicznego drogi Dąbrowa – Stawy na dz. nr ewid. 2163/4, 1720 w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza”, str. 4-6  przedmiotowego projektu.

Koszty  nadzoru archeologicznego należy  uwzględnić  w pozycji nr 32 przedmiaru robót.

Treść pytania nr 5:

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych opraw oświetleniowych, które spełniają parametry techniczne opraw wymienionych w projekcie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę lamp kosztem i staraniem Wykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody konserwatora zabytków (wygląd i typy słupów oraz lamp uzgodniono
z konserwatorem zabytków - wg projektu) - na zmianę  należy uzyskać zgodę konserwatora zabytków i spełnienia pozostałych warunków wynikających z Prawa budowlanego dotyczących zmian zatwierdzonego projektu budowlanego.

2)    Gmina Świlcza zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a)     poz. 20:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Podstawa wyceny: KNNR 5/100 3/1

Opis: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni bez wysięgnika do 4m – YDY 3x1,5 mm2

Wydanie: Dz.U. 114/2000

Obmiar: 42 kpl,

 

Ø  nowe brzmienie:

Podstawa wyceny: KNNR 5/100 3/1

Opis: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni bez wysięgnika do 4m – YDY 3x1,5 mm2

Wydanie: Dz.U. 114/2000

Obmiar: 60 m;

b)    poz. 21:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Podstawa wyceny: KNNR 5/100 3/1 (2)

Opis: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 4m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe,

Wydanie: Dz.U. 114/2000

Obmiar: 6 kpl,

Ø  nowe brzmienie:

Podstawa wyceny: KNNR 5/100 3/1 (2)

Opis: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 4m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe. Układanie kabla YAKY 4x35 mm2 na istniejącym słupie zasilającym – włączenie zasilania obwodu oświetleniowego.

Wydanie: Dz.U. 114/2000

Obmiar: 6 m;

c)    dokłada się pozycję nr  33 o następującym brzmieniu:

Podstawa wyceny: KNNR 5/907/6

Opis: Układanie uziomów w rowach kablowych – płaskownik FeZN 25x4 mm,

Obmiar: 300,00 m;

 

W związku z powyższym prosi się o uwzględnienie wprowadzonych zmian przy sporządzaniu oferty.

 

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech