21-01-2019r.
godzina 20:06
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wirtualny urząd
Referat Budżetu i Finansów
Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Budownictwo i gospodarka przestrzenna
Gospodarka nieruchomościami
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Decyzje
Obwieszczenia
Wnioski
Postanowienia
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja ludności
Stanowisko pracy d/s gosp. lokalami, dodatków mieszkaniowych, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholow
Stanowisko pracy d/s ewidencji działalności gospodarczej
Stanowisko pracy d/s oświaty
Skargi i wnioski
Wnioski do pobrania
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326605 raz(y)


[Panel administracyjny]

Decyzje     Obwieszczenia     Wnioski     Postanowienia    

Obsługa interesanta :: Wirtualny urząd :: Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska :: Gospodarka odpadami 

 

System gospodarki odpadami w gminie Świlcza

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Świlcza informuje, że z dniem 01 stycznia 2017 roku usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych świadczyć będzie firma ZAGRODA ze Strzyżowa. W związku z powyższym zostały wprowadzone korekty w harmonogramie odbioru:

      - miejscowość Bratkowice została podzielona na części: WSCHODNIĄ (nr domów 1-403)
         oraz ZACHODNIĄ (nr domów 404-do końca),
      - miejscowość Świlcza została podzielona na części: PÓŁNOCNA (od DK94)
         oraz POŁUDNIOWA (od DK 94),

Odbiór odpadów komunalnych będzie świadczony w dniach przedstawionych w harmono-gramie, między godziną 6:00 a 18:00.

 

 


Pobierz - harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w gminie Świlcza na 2017 r. ...

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (od 01.01.2017 r.) - pobierz WORD, pobierz PDF

 

 

 

 

 

 

Odpady komunalne dla przedsiębiorców

 

 

 

 
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŚWILCZA !

Od 1 lipca 2013 r. na terenie całego kraju, w tym również na terenie Gminy Świlcza, obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rada Gminy Świlcza podjęła szereg uchwał wymaganych do prawidłowego funkcjonowania systemu w tym przejęcia przez Gminę Świlcza obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona jest na podstawie złożonej przez mieszkańców deklaracji, którą mieszkańcy zobowiązani byli złożyć w Urzędzie Gminy Świlcza w terminie do dnia 31 maja 2013r.

Należy pamiętać, że w przypadku zamieszkania na terenie danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wystąpienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji należy w terminie 14 dni złożyć nową deklarację lub dokonać korekty już złożonej deklaracji.

W przypadku nie złożenia deklaracji albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku nie złożenia deklaracji albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świlcza opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej Gminie wynosi:

  • 14 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane będą w sposób nieselektywny (nie będą segregowane),

  • 5,90 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane będą w sposób selektywny.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje na zasadzie samofinansowania, co oznacza, że może być on finansowany wyłącznie z pieniędzy zgromadzonych z wpłat od mieszkańców. Zgromadzone w ten sposób środki nie mogą być przeznaczone na inny cel jak tylko na sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu. (art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2012 r., poz. 391).

W celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Świlcza wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy, którzy złożyli deklaracje otrzymają informację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdemu właścicielowi nieruchomości zostało przydzielone indywidualne konto dotyczące opłaty za odbiór odpadów komunalnych, dzięki temu mieszkańcy mogą mieć pewność, że pieniądze przez nich wpłacone zostaną przeznaczone na gospodarkę odpadami.

PUNKT SELEKTYWNEGO ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na terenie Gminy Świlcza został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest on zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków Świlcza- Kamyszyn.

PSZOK jest czynny:

    Wtorek      od 10.00 do 18.00
    Czwartek   od 11.00 do 15.00
    Sobota      od   7.00 do 15.00

Szczegółowy regulamin zasad korzystania oraz funkcjonowania PSZOK w załączniku poniżej do pobrania.

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych dla mieszkańców Gminy Świlcza.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Świlcza wraz z opisem segregacji znajduje się w załączniku poniżej.
 
ODBIÓR ODPADÓW

Na terenie Gminy Świlcza za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna jest firma:

   P.H.P.U.
   Zagroda Sp. z o. o.
   ul. 1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów
   tel. 17 276 16 64, 505-189-883 , email: zagroda3@o2.pl

   • Odpady komunalne zmieszane oraz zbierane w sposób selektywny odbierane będą
     z częstotliwością raz na dwa tygodnie,

   • Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie
     co najmniej dwa razy w roku zgodnie z ogłoszonym wcześniej harmonogramem
     poprzez punkty mobile zbierania selektywnych odpadów lub na bieżąco w punkcie
     selektywnej zbiórki.

Informujemy również, że popiół będzie odbierany zgodnie z terminarzem zbiórki odpadów komunalnych. Odpady należy przekazać w workach oznakowanych napisem „POPIÓŁ”.

Worki przeznaczone na popiół oraz odpady segregowane dostarczane będą do mieszkańców przez firmę Zagroda Sp. z o. o. Mieszkańcy, którzy będą potrzebować większą ilość worków będą mogli je otrzymać bezpośrednio u obsługi śmieciarki.
 

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z TERENU GMINY ŚWILCZA

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmioty z terenu Gminy Świlcza:

   • Odpady zmieszane niesegregowane
      Sortownia odpadów zmieszanych P.H.P.U "Zagroda" Sp. z o.o ul. 1- go Maja 38 B, 38-100 Strzyżów

   • Odpady ulegające biodegradacji 
     Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica

   • Odpady pozostałe po sortowni przeznaczone do składowania
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Południowa 3,                   
     38-100 StrzyżówPOZIOMY RECYKLINGU

Na podstawie art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych informujemy, że Gmina Świlcza osiągnęła:

• ROK 2013

   - Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
     komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 22.80 %
   - Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
     kierowanych do składowania – 82,60
   - Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
     innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%

• ROK 2014

   - Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
     komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,14 %
   - Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
     kierowanych do składowania – 42,30
   - Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
     innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 50%

• ROK 2015

   - Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
     komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 50,22%
   - Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
     kierowanych do składowania – 2,11
   - Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
     innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 67,48%WYKAZ FIRM ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

   • Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa „KAM” Andrzej Dziuba
     39-120 Sędziszów Małopolski, Krzywa 121A tel. 17/745-43-94

   • Firma Usługowo-Handlowa EKO-TOP Sp. z o.o. 35-078
     Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel. 17/ 773 55 60

   • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.
     36-030 Błażowa, ul. 3 Maja 35, tel. 17/230 14 44

   • EKO-GŁOG Sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski, ul. Towarowa 4, tel. 17/851 74 85

   • TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o.
     33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46, tel. 17/863 45 18

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE DOKUMENTY

  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (od 01.01.2017 r.) - pobierz WORD, pobierz PDF

 
*
Szczegółowe informacje można uzyskac pod nr telefonu Tel.: 17 86-70-159 lub w Urzędzie Gminy Świlcza w pokoju nr 8 na parterze.

 

 

 

 

 

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech