20-01-2019r.
godzina 05:00
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wirtualny urząd
Referat Budżetu i Finansów
Stanowisko d/s podatków i opłat
Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja ludności
Stanowisko pracy d/s gosp. lokalami, dodatków mieszkaniowych, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholow
Stanowisko pracy d/s ewidencji działalności gospodarczej
Stanowisko pracy d/s oświaty
Skargi i wnioski
Wnioski do pobrania
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326584 raz(y)


[Panel administracyjny]

Obsługa interesanta :: Wirtualny urząd :: Referat Budżetu i Finansów :: Stanowisko d/s podatków i opłat 

 

Stawki podatkowe na 2018 rok

 

 

 

 

 

 

Roczne stawki podatku od jednego środka transportowego wynoszą:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 681,00 zł,
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.226,00 zł,
- powyżej 9 ton – 1.362,00 zł;

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1.408,00 zł,
-
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.555,00 zł,
- powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton – 1.704,00 zł;

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton do mniej niż 10 ton – 1.339,00 zł,
- od 10 ton do mniej niż 12 ton – 1.476,00 zł;

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

7. od autobusu:

- przy liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 – 1.362,00 zł,
- przy liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 22 – 1.488,00 zł.

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych  - pobierz

Uchwała zmianiająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych  - pobierz

---------------------------------------------------------------------

Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

1. od budynków lub ich części:

- mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2. od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90 zł od 1 m2 powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni;
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

3. od budowli: - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy.

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości - pobierz

------------------------------------------------------------------

Średnią cenę skupu żyta, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r., poz. 958), obniża się z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 48,48 zł za 1 dt.

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza - pobierz

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu

Stanowisko pracy/

Nr pokoju

Podanie o zaświadczenie:

- o figurowaniu w ewidencji podatkowej

- o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych - pobierz

Podatki   pok. 2

Podanie dot. prowadzenia gospodarstwa rolnego - pobierz

Podatki   pok. 2

Deklaracje DN-1 na podatek od nieruchomości - pobierz

Podatki   pok. 2

Deklaracje DL-1 na podatek leśny - pobierz

Podatki   pok. 2

Deklaracje DR-1 na podatek rolny - pobierz

Podatki   pok. 2

Deklaracje na podatek od środków transportowych - pobierz , Załącznik DT-1/A

Podatki   pok. 2

Informacja IN-1 o nieruchomościach i obiektach budowlanych - pobierz

Podatki   pok. 2

Informacja IL-1 o lasach  - pobierz

Podatki   pok. 2

Informacja IR-1 o gruntach - pobierz

Podatki   pok. 2

Dane ZN-1/A o nieruchomościach - pobierz

Podatki   pok. 2

Dane ZN-1/B o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – pobierz

Podatki   pok. 2

Dane ZL-1/A o nieruchomościach leśnych – pobierz

Podatki   pok. 2

Dane ZL-1/B o zwolnieniach w podatku leśnym – pobierz

Podatki   pok. 2

Dane ZR-1/A o nieruchomościach rolnych – pobierz

Podatki   pok. 2

Dane ZR-1/B o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym – pobierz

Podatki   pok. 2

 

 Informację wytworzył(a): Stanowisko d/s podatków i opłat
Informację dodał(a): admin_1
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-02 13:38:01


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech