21-01-2019r.
godzina 15:56
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wirtualny urząd
Referat Budżetu i Finansów
Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja ludności
Stanowisko pracy d/s gosp. lokalami, dodatków mieszkaniowych, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholow
Stanowisko pracy d/s ewidencji działalności gospodarczej
Stanowisko pracy d/s oświaty
Skargi i wnioski
Wnioski do pobrania
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326600 raz(y)


[Panel administracyjny]

Obsługa interesanta :: Wirtualny urząd :: Urząd Stanu Cywilnego 

Siedziba
36-072 Świlcza 168
 
Tel. 17 86 70 140
Fax: 17 86 70 157
 
e-mail:
usc.swilcza@swilcza.com.pl


Godziny pracy:

poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-piątek 7.30 - 15.15
Pokój nr 16a (I piętro)

 

Kierownik
mgr Janina MARCINEK
W razie nieobecności Kierownika zastępstwo pełni: mgr inż. Paweł RZEPKA

 

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje małżeństwa, urodzenia i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony.
 
W Urzędzie Stanu Cywilnego można ponadto:

 • transkrybować zagraniczny dokument stanu cywilnego,
 • odtworzyć zagraniczny dokument stanu cywilnego,
 • zarejestrować urodzenie i zgon, które nastąpiły poza granicami RP  i nie zostały tam zarejestrowane,
 • zarejestrować urodzenie, zawarcie małżeństwa albo zgon, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie  urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu  nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi.
 
W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać:

 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych,
 • zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych  w rejestrze stanu cywilnego, danych dotyczących wskazanej osoby,
 • zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • zaświadczenia niezbędne  do zawarcia ślubu konkordatowego,
 • zaświadczenia, potwierdzające, że obywatel polski zamierzający wstąpić w związek małżeński za granicą może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim.

______________________________________________________________

Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY SPORZĄDZENIU AKTU URODZENIA DLA DZIECKA MARTWO URODZONEGO

Wymagane dokumenty:

Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu

Karta martwego urodzenia–przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku z urzędu imienia najczęściej używanego w kraju. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Urodzenie dziecka martwego należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Akt urodzenia dziecka z adnotacją: „dziecko martwo urodzone” oraz odpis aktu urodzenia sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

Opłaty:
 
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
 • pierwszy odpis aktu urodzenia.

Opłacie skarbowej podlega:

 • kolejny odpis aktu urodzenia dziecka
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Świlczy BS Głogów Młp. O./Świlcza 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub na miejscu, w kasie urzędu na parterze, pok. nr 9.
 
Osoby uprawnione:

 
Do zgłoszenia urodzenia dziecka martwo urodzonego, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225).
 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171).
 
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr.118, poz. 687 ze zm.)
 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t.).
 
Pliki do pobrania:
 
    -
pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia dziecka.pdf

______________________________________________________________


Ślub cywilny  


WYMAGANE DOKUMENTY
 
Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy

 • ważne dowody osobiste narzeczonych – do wglądu,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

 
Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta

 • ww. dokumenty

oraz

 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.

 
Narzeczeni: obcokrajowiec

 • ważny paszport – do wglądu,
 • odpis zagranicznego aktu urodzenia,
 • oraz dodatkowo,
 • osoba rozwiedziona – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie,
 • wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa
  z dokumentem potwierdzającym zgon np. odpis aktu zgonu,
 • dokument o zdolności prawnej, który powinien zawierać następujące dane:

-    imię i nazwisko
-    datę i miejsce urodzenia
-    imiona i nazwiska rodowe rodziców
-    miejsce zamieszkania
-    dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)

 •  klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę. 
 • Dokument o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego. Nie stanowi dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym
 • Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. 
 • Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula. Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.
 • Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 

Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych.
Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu wymagają osobistego stawiennictwa narzeczonych.

 
Termin zawarcia małżeństwa

 
Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów (podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa). Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić jednak na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu. 

OPŁATY
 
Opłacie skarbowej podlega:

 • sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł,
 • wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł.

Opłatę skarbową można uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Świlczy BS Głogów Młp. O./Świlcza 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub na miejscu, w kasie urzędu na parterze (pok. nr 9).
 
Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1000 zł.

 • Opłatę można uiścić: Urzędu Gminy w Świlczy BS Głogów Młp. O./Świlcza 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub na miejscu, w kasie urzędu na parterze (pok. nr 9). Zwolniony z opłaty skarbowej jest pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa.

Opłaty dodatkowej w wysokości 1000 zł nie pobiera się za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w przypadku, gdy osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności. W takim przypadku opłacie skarbowej podlega wyłącznie sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Wiek narzeczonych

 
Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.
 
Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

 
Oświadczenie o nazwisku
 
Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwiska może być dowolna).
 

Nazwisko dziecka
 
Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka , nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka.

 
PODSTAWA PRAWNA
 
Art 15 ust. 1,.31, 32 ust.2, 76-79,art.85 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo

o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.).
 
Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.).
 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t.).
 
Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r. (j.t. Dz. U.
z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.).
 
Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827).
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U.2015r. poz.180).
 
Pliki do pobrania:

 
    -
Skrócenie terminu podanie.pdf

 

______________________________________________________________

Ślub konkordatowy 
 
WYMAGANE DOKUMENTY

 
Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy
 

 • ważne dowody osobiste narzeczonych – do wglądu,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

 
Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta
 

 • w/w dokumenty

oraz

 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.

 

Narzeczeni: obcokrajowiec

 

 • ważny paszport – do wglądu,
 • odpis zagranicznego aktu urodzenia,

 

oraz dodatkowo

 

 • osoba rozwiedziona– odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie,
 • wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym zgon np. odpis aktu zgonu,
 • dokument o zdolności prawnej, który powinien zawierać następujące dane:

 

   -    imię i nazwisko
   -    datę i miejsce urodzenia
   -    imiona i nazwiska rodowe rodziców
   -    miejsce zamieszkania

   -    dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)

   -    klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa 
   przez wymienioną w dokumencie osobę. 

 

Dokument o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego. Nie stanowi dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym.

 
Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

 

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula. 

 

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

 

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami w prawie polskim wydaje Kierownik USC wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych w wybranym USC celem podpisania zapewnień przedślubnych, złożenia oświadczeń o nazwisku (nazwiskach), które będą nosili po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Zaświadczenie traci ważność po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. Po zawarciu małżeństwa na podstawie dokumentów przekazanych przez duchownego do USC zostaje sporządzony akt małżeństwa.

 

Z aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu bezpłatnie odpis skrócony aktu małżeństwa osobom uprawnionym do odbioru.

 

OPŁATY

 

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

·        zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej,

·        pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

Opłacie skarbowej podlega:

·     sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł (opłatę należy wpłacić na konto USC właściwego do 
 sporządzenia aktu małżeństwa – więcej w informacjach dodatkowych).

 

Opłatę skarbową można uiścić: przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Świlczy BS Głogów Młp. O./Świlcza 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w punkcie kasowym urzędu (I piętro, pok. nr 9).

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC (tj. do USC miejsca zawarcia związku małżeńskiego) zaświadczenie, na podstawie, którego zostanie sporządzony akt małżeństwa. W związku z powyższym opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł) należy wpłacić na konto USC właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa.

 

Wiek narzeczonych

 

Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby nie mające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.

 

Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16. 

 

Oświadczenie o nazwisku

 

Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko, będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko, albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna). Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie nie złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

 

Nazwisko dziecka

 

Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.  Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie
z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 Art. 15 ust. 2, art.31, art. 32 ust.2, art. 47 ust.1, art. 76-82, art.86 ust.3, art.87 ust.3,4 i 5,art.89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

 

Art. 1 § 2 i 3, art.4 1, art. 6, art. 8, art. 9 § 2, art. 25 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz.788 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r.poz.225)

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t.).

 

Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r. (j.t. Dz.U.
z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.).

______________________________________________________________

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

WYMAGANE DOKUMENTY
 

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dowód osobisty  – do wglądu.

 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie każdego USC lub drogą pocztową na adres USC.

Osobiste złożenie wniosku skutkuje wystawieniem odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wydanie go wnioskodawcy.

Złożenie wniosku drogą pocztową skutkuje wystawieniem odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wysłanie go wnioskodawcy pocztą – przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Po złożeniu wniosku na miejscu – do 7 dni roboczych jeżeli urząd posiada księgę stanu cywilnego, do 10 dni roboczych jeżeli urząd nie posiada księgi stanu cywilnego.

 
Po złożeniu wniosku drogą pocztową – do 7 dni roboczych jeżeli urząd posiada księgę stanu cywilnego, do 10 dni roboczych jeżeli urząd nie posiada księgi stanu cywilnego.

 
Podstawa prawna: art. 125 pkt 1,2,3,4 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. Dz. U. z 2014r., poz.1741 z późn.zm.

! Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku faxem.

OPŁATY

 
Opłacie skarbowej podlega:

 • odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 22 zł,
 • odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 33 zł,
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł,
 • pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17 zł. Podstawa Prawna: Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Dz.U. z 2014r., poz. 1628.

 
Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, zawarcia związku małżeńskiego, meldunkowych, PZU.

 
Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

 
Opłatę skarbową można uiścić: przelewem na konto Urzędu Gminy w Świlczy BS Głogów Młp. O./Świlcza 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub na miejscu, w kasie urzędu na parterze (pok. nr 9).

INFORMACJE DODATKOWE

 
Osoby uprawnione

 
Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

 
Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 
Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

PODSTAWA PRAWNA

 
Art. 44 ust.1 pkt 1, art. 125 ust. 1 pkt 1,2,3,4; art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.1741  z późn. zm.).

 
Art. 33, art. 35, art. 63, art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t.).

 
Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

 
Art. 3 § 2 pkt. 4 w zw. z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

 
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114).

 
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (j.t. Dz.U.2013.262, z późn. zm.).

 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późn. zm.). 
 

PLIKI DO POBRANIA

 
  -
wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

  - wzór pełnomocnictwa do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego

______________________________________________________________

Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
 • ważny dowód osobisty  – do wglądu,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,

 
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Właściwość urzędu stanu cywilnego:

 
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego.


Osoby uprawnione:

 
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą.


Ze względu na to, że osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego konieczne jest jej stawiennictwo osobiste.


Wydanie zaświadczenia przez konsula:


Osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i przedłożyć w/w dokumenty oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.


Termin ważności zaświadczenia:


Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. Wówczas w celu uzyskania nowego zaświadczenia należy powtórzyć wszystkie czynności przed kierownikiem USC lub przed konsulem.


OPŁATY


Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie zaświadczenia – 38 zł.


Opłatę skarbową można uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Świlczy BS Głogów Młp. O./Świlcza 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub na miejscu, w kasie urzędu na parterze (pok. nr 9). 

 

PODSTAWA PRAWNA


Art. 83, art. 145.1. pkt.4 Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.)


Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t..).


Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823

 

PLIKI DO POBRANIA

 

   - pełnomocnictwo do odebrania zaświadczenia o zdolności prawnej

 
   - wniosek o wydanie zaświadcz. o zdolności prawnej


______________________________________________________________

Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego,
 • ważny dowód osobisty  – do wglądu,
 • oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego,
 • urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych),
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

 

 Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:

 

1) dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon;

 

2) zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;

 

3) transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

 

OPŁATY 

 

Opłacie skarbowej podlega:

 

 • wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50 zł,
 • pełnomocnictwo do wpisaniu zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone (więcej w uwagach) – 17,00 zł.

 

Opłatę skarbową można uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Świlczy BS Głogów Młp. O./Świlcza 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub na miejscu, w kasie urzędu na parterze (pok. nr 9).

 

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.  

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

 

W przypadku gdy transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie jest dokonywana na wniosek matki dziecka, a w dokumencie tym są zawarte dane ojca inne niż wynikające z domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokona transkrypcji, zawiadamia o tym męża matki, pouczając go o prawie do wniesienia do sądu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, jeżeli jest możliwe ustalenie miejsca pobytu domniemanego ojca.

 

Osoby uprawnione:

 

Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:

 

 • osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy,
 • osoba która wykaże interes prawny.

 

Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba obca) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania czynności.

 

Uzupełnienie brakujących w zagranicznym akcie danych:

 

Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion
i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. Osoba występująca z wnioskiem o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu, który nie zawiera wszystkich niezbędnych danych powinna wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie aktu, ponieważ posługując się „polską wersją” aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzoną z brakami, może napotkać na liczne problemy podczas załatwiania spraw urzędowych np. nadanie numeru PESEL, wydanie paszportu i dowodu osobistego, sporządzenie aktu notarialnego, postępowania przed sądami.

 

Uzupełnienia aktu zagranicznego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.

 

Akty uzupełniane są na podstawie wcześniejszych aktów stanu cywilnego.

 

Opłata skarbowa od wydania odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po uzupełnieniu - 39 zł.

 

Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku
o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

 

W przypadku gdy transkrypcji dokonano na wniosek osoby, której transkrybowany dokument nie dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o transkrypcji osoby, których dokument dotyczy. Jeżeli transkrybowany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t.).              

 

Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U.
z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.).

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (j.t. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.).

 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U.2014.1114).

 

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 262
z późn.zm.).        

 

PLIKI DO POBRANIA

 

   - wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

 

   - wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

 

   - wniosek o transkrypcję aktu zgonu

 

   - wzór pełnomocnictwa do wpisania zagranicznego aktu urodzenia, zgonu

 

   - wzór pełnomocnictwa do wpisania zagranicznego aktu małżeństwa


______________________________________________________________

Zgłoszenie urodzenia dziecka


WYMAGANE DOKUMENTY

 

Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu.

 

Karta urodzenia–przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

 

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

 

Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka.

 

W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

 

W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

 

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

 

Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi.

 

Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

 

Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona.

 

Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego
w Rzeszowie dokonywane będzie zameldowanie nowonarodzonego dziecka.

 

Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

 

Akt zostanie sporządzony bez zbędnej zwłoki.

 

Zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy.

 

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia
o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie do 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.

 

OPŁATY

 

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 

 • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
 • pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia. 

 

Opłacie skarbowej podlega:

 

 • kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

 

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

 

Opłatę skarbową można uiścić: przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Świlczy BS Głogów Młp. O./Świlcza 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w punkcie kasowym urzędu (I piętro, pok. nr 9).

 

Osoby uprawnione:

 

Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala.

 

W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9lutego2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).

 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171)

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t.)

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Pliki do pobrania:

 

  - pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia dziecka 

______________________________________________________________

Zgłoszenie zgonu

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora – w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,
 • ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu,
 • paszport osoby zmarłej,
 • książeczka wojskowa osoby zmarłej.

 
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


 

Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

 

Akt zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

 
OPŁATY

 
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 

 • sporządzenie aktu zgonu,
 • pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.

 
Opłacie skarbowej podlega:

 

 • kolejny odpis aktu zgonu – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

 
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

 
Opłatę skarbową można uiścić: przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Świlczy BS Głogów Młp. O./Świlcza 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w punkcie kasowym urzędu (I piętro, pok. nr 9). 

 

PODSTAWA PRAWNA

 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r.,poz 1741 ze zm.).

 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jDz.U.2015.783 -j.t.).

 
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 118 poz. 687 ze zm.)

 
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz.1027 z późn. zm.).

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r. poz.231)

 

PLIKI DO POBRANIA

 

  - wniosek o sporządzenie aktu zgonu

 

  - pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu  

______________________________________________________________

Zmiana imienia lub nazwiska

WYMAGANE DOKUMENTY
 

 • wniosek o zmianę imienia lub nazwiska,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dowód osobisty  – do wglądu,
 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich,
 • w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska dziecka.

 
Wnioskodawca we wniosku wskazuje kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu.

 
W przypadku zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka/dzieci wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci.

 
Wniosek musi zawierać oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
 

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska.

 
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.
 

OPŁATY

 
Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska – 37 zł.

 
Opłatę skarbową można uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Świlczy BS Głogów Młp. O./Świlcza 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub na miejscu, w kasie urzędu na parterze (pok. nr 9).
 

INFORMACJE DODATKOWE

 
Osoby uprawnione:

 
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może złożyć tylko osoba zainteresowana.

 
Jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa jedno z rodziców; drugi rodzic musi wyrazić zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, chyba że nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej. Rodzic może wyrazić zgodę na zmianę nazwiska albo imienia dziecka w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku osoby zamieszkałej poza granicami RP może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

 
Do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13, potrzebna jest również jej zgoda.

 
Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
 

Podstawy zmiany imienia lub nazwiska: 

 
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska.

PODSTAWA PRAWNA 


Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz.1414 z późn. zm.).
 

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t.Dz. U.2015.783 z późn. zm.).

PLIKI DO POBRANIA
 

   - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

 
   -
ankietaInformację wytworzył(a): Urząd Stanu Cywilnego
Informację dodał(a): admin_1
Ostatnia modyfikacja: 2016-05-10 11:02:12


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech